St.prp. nr. 51 (2001-2002)

Om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg

Til innholdsfortegnelse

5 Olje- og energidepartementets vurdering og anbefaling

Vedtak om disponering skal fattes i overensstemmelse med kap. 5 i petroleumsloven og OSPAR-konvensjonen av 1992. I henhold til OSPAR-beslutningen av 1998 om disponering av utrangerte offshore installasjoner, jf. St.prp. nr. 8 (1998-99), kan man gitt visse kriterier, gi unntak fra det generelle forbudet mot etterlatelse av offshoreinstallasjoner. Norske myndigheter har konsultert de andre OSPAR-landene, slik beslutningen krever dersom man vurderer å innvilge et slikt unntak. Det har i løpet av konsultasjonsprosessen ikke kommet noen innsigelser mot at Ekofisk-tanken samt beskyttelsesveggen etterlates.

I henhold til retningslinjene vedrørende disponering av store betonginstallasjoner i St.prp. nr. 1 (2000-01), Olje- og energidepartementet, og B.innst.S. nr. 9 (2000-01) skal Olje- og energidepartementet bl.a. forelegge disponeringssaker som omfatter betonginstallasjoner for Stortinget.

Basert på en totalvurdering der man har tatt hensyn til risikovurderinger, miljø, andre brukere av havet, samt fjerningskostnader slutter Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet seg til den anbefalte disponeringsløsningen som innebærer at Ekofisk-tanken og beskyttelsesveggen etterlates i klargjort tilstand.

I vurderingen som er foretatt er det lagt vekt på at heving av tanken og beskyttelsesveggen vil innebære en uakseptabel risiko for personell og petroleumsinnretninger som er i drift. Videre innebærer den anbefalte løsningen lavere totalt energiforbruk og mindre utslipp til luft i form av CO2, NOx og SO2 enn de andre disponeringsalternativene som er utredet. Kostnadene ved den anbefalte løsningen er lavere enn ved alternativene, og ved å utplassere varslingsutstyr samt å merke tanken på sjøkart, vil sikkerheten til andre brukere av havet bli ivaretatt innenfor akseptable rammer.

Olje- og energidepartementet slutter seg derfor til rettighetshavernes anbefalte disponeringsløsning og anbefaler at Ekofisk-tanken og beskyttelsesveggen etterlates på følgende vilkår:

  • Tanken skal avmerkes på aktuelle sjøkart

  • Det skal installeres varslingsutstyr og slikt utstyr skal vedlikeholdes

  • Tanken skal klargjøres før den etterlates iht. beskrivelsen i avsnitt 2.3.1 med mindre noe annet avtales med Olje- og energidepartementet. Klargjøringsarbeidet skal siden verifiseres av en uavhengig part

Til forsiden