St.prp. nr. 51 (2001-2002)

Om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Olje- og energidepartementet legger med dette frem en stortingsproposisjon med tilråding om å fatte beslutning om disponering av Ekofisk-tanken og en tilhørende beskyttelsesvegg. Det er tidligere vedtatt at Ekofisk-tankens overbygning skal fjernes og tas til land. Disponeringsbeslutningen som omhandles i denne proposisjonen knytter seg derfor til Ekofisk-tankens betongunderstell, samt to integrerte dekksstrukturer og en beskyttelsesvegg som også er av betong.

Departementet anbefaler at Ekofisk-tanken samt en tilhørende beskyttelsesvegg etterlates på stedet. Det anbefales også at to integrerte dekksstrukturer, som er montert over tanken, tillates etterlatt for å stabilisere tankstrukturen og sikre adkomst med helikopter ved fremtidige inspeksjoner. Videre anbefales det at tanken blir avmerket på sjøkart, samt at signalutstyr for å trygge skipsfarten og helikoptertrafikken til Ekofisk-feltet installeres.

Alternative disponeringsløsninger som innebærer avflyting av konstruksjonen har høy risiko for å mislykkes og representerer uakseptabel høy risiko for skade av installasjoner på Ekofisk-feltet og tap av menneskeliv. Denne vurderingen er basert på risikoanalyser utført av teknisk ekspertise som siden har fått sitt arbeid verifisert av Det Norske Veritas. Oljedirektoratet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1

konkluderer også med at risikonivået knyttet til fjerning av tanken og beskyttelsesveggen ligger utenfor akseptable rammer. Dette gjelder sikkerhet for personell under operasjonen og sannsynligheten for å kunne gjennomføre en vellykket operasjon. Ut fra sikkerhetsmessige hensyn anbefaler derfor Arbeids- og administrasjonsdepartementet at tanken etterlates på stedet.

De samlede miljømessige konsekvensene forbundet med å etterlate Ekofisk-tanken er etter Olje- og energidepartementets og Miljøverndepartementets vurdering akseptable. En konsekvensutredning er utarbeidet som en del av avslutningsplanen. Utredningen har vært på høring til aktuelle instanser. I løpet av den offentlige høringsprosessen har det ikke fremkommet forhold som tilsier at den anbefalte løsningen ikke bør gjennomføres.

I henhold til Norges forpliktelser etter konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhavet av 1992 (OSPAR-konvensjonen) har norske myndigheter i forbindelse med disponeringen av Ekofisk-tanken gjennomført en konsultasjonsprosess overfor andre OSPAR-land. Dette er påkrevd når bestemte kategorier offshoreinstallasjoner anbefales etterlatt. Ekofisk-tanken med den tilhørende beskyttelsesveggen omfattes av disse kategoriene. De andre OSPAR-landene har således fått anledning til å uttale seg om den anbefalte disponeringsløsningen. I løpet av konsultasjonsprosessen har ingen land hatt innvendinger mot at Ekofisk-tanken og beskyttelsesveggen etterlates.

Når det kreves at en petroleumsinnretning skal fjernes i medhold av petroleumsloven, skal staten etter nærmere bestemte regler dekke en andel av utgiftene som er direkte knyttet til fjerningsaktiviteter. En beslutning som går ut på at Ekofisk-tanken og beskyttelsesveggen kan etterlates, innebærer derfor at staten ikke pådrar seg direkte kostnader i forbindelse med disponeringen av Ekofisk-tanken.

1.1 Ekofisk-området

Ekofisk-området består av følgende åtte felt: Albuskjell, Cod, Edda, Ekofisk, Eldfisk, Embla, Tor og Vest-Ekofisk. Ekofisk-området ligger i den sørlige delen av Nordsjøen og vanndypet i området er 66-78 meter. Utbyggingen av området har skjedd i flere faser og omfatter nå totalt 30 faste installasjoner. Ekofisk-feltet ble oppdaget i 1969 og startet som det første feltet på norsk sokkel, å produsere olje i 1971. Ekofisk-området ligger i utvinningstillatelse 018 (PL 018). Det har siden 1998 vært flere endringer i rettighetshaverstrukturen i denne utvinningstillatelsen. Ved disponeringen av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg legges eierstrukturen før Ekofisk II-utbyggingen til grunn, dvs. eierstrukturen per 31.12.1998:

Tabell 1.1 Rettighetshavere i PL 018 per 31.12.1998:

-Phillips Petroleum Company Norway (operatør)36,960 %
-Fina Production Licenses AS30,000 %
-Norsk Agip A/S13,040 %
-Elf Petroleum Norge AS8,449 %
-Norsk Hydro Produksjon a.s.6,700 %
-Total Norge A.S3,547 %
-Den norske stats oljeselskap a.s1,000 %
-Saga Petroleum ASA0,304 %

Ekofisk-tanken, 2/4-T, ble plassert på Ekofisk-feltet i 1973, og er lokalisert i blokk 2/4. Tanken var opprinnelig ment som lagringsplass for olje. I 1975 installerte man en oljerørledning fra Ekofisk til Teesside i England, og Ekofisk-tanken ble dermed overflødig som lagringsplass for olje. Siden 1975 har tanken tjent ulike formål, bl.a. som prosesseringsanlegg og renseanlegg for produsert vann. I 1989 monterte man en beskyttelsesvegg rundt tanken. Veggen skulle beskytte tanken mot stadig større påkjenninger fra bølger. De økte påkjenningene kom som et resultat av at havbunnen på Ekofisk-feltet hadde sunket, og at tanken derfor ikke stakk like høyt opp over havoverflaten som opprinnelig.

Plan for utbygging og drift av Ekofisk II ble godkjent våren 1994. Utbyggingen omfattet installasjon av to nye plattformer på Ekofisk-senteret: Ekofisk 2/4-X som er en bore- og brønnhodeplattform og Ekofisk 2/4-J som er en prosess- og mottaksplattform. Som følge av utbyggingen ble en rekke eksisterende innretninger overflødige og ble enten stengt ned eller planlagt nedstengt i løpet av kort tid. Disse innretningene omtales som Ekofisk I. Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg var blant disse, og har ikke vært i bruk siden 1998.

Selve Ekofisk-senteret består nå av 12 installasjoner. Noen er stengt ned mens andre utgjør et knutepunkt for prosessering og videre transport av olje og gass fra felt i hele den sørlige delen av Nordsjøen.

Figur 1.1 Petroleumsinstallasjoner i Ekofisk-området

Figur 1.1 Petroleumsinstallasjoner i Ekofisk-området

I tillegg til installasjonene som eies av Ekofisk-tillatelsen finnes det to tredjeparts installasjoner på Ekofisk-senteret. Dette er de to stigerørsplattformene 2/4-S og 2/4-G. Plattformene eies av hhv. rettighetshaverne i Statpipe-tillatelsen og Valhall-tillatelsen. Fra Ekofisk-senteret går det en oljerørledning til Teesside og en gassrørledning til Emden. Overbygningen på 2/4-S ble tatt til land for opphugging og resirkulering sommeren 2001, slik at bare plattformunderstellet står igjen.

1.2 Disponering av utrangerte offshore innretninger i Ekofisk-området, samt myndighetenes behandling

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 018 leverte i oktober 1999 avslutningsplan for en rekke utrangerte innretninger i Ekofisk-området. Planen omfatter utrangerte rørledninger og kabler, utrangerte stålinstallasjoner med tilhørende borekaks og skrot, samt Ekofisk-tanken med tilhørende beskyttelsesvegg.

1.2.1 Rørledninger og kabler

Anbefaling om disponering av utrangerte rørledninger og kabler i Ekofisk-området ble lagt frem i St.meld. nr. 47 (1999-00), jf. Innst.S. nr. 29 (2000-01), Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel. Rørledningene og kablene i Ekofisk-området er tildekket eller nedgravd, og Olje- og energidepartementet har, i samsvar med Stortingets innstilling, vedtatt at disse kan etterlates på stedet.

1.2.2 Stålplattformer, borekaks og skrot

I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 1 (2000-01), Olje- og energidepartementet, ga Stortinget i B.innst.S. nr. 9 (2000-01) Regjeringen fullmakt til å beslutte fjerning av undervannsinstallasjoner, flytende og små faste stålinstallasjoner, samt øverste del av store faste stålinstallasjoner og plattformdekk på betonginstallasjoner, uten at saken fremlegges for Stortinget. Saker som omhandler disponering av betonginstallasjoner og nederste del av store faste stålinstallasjoner skal imidlertid legges frem for Stortinget.

I medhold av Regjeringens fullmakt ble det den 21. desember 2001 besluttet at 14 stålplattformer, samt Ekofisk-tankens overbygning skal fjernes fra sine lokasjoner offshore og tas til land. Tilsvarende skal skrot på havbunnen fjernes. Per i dag finnes det ikke disponeringsløsninger for avfallsmateriale fra boring, såkalt borekaks, som synes å være mer hensiktsmessig enn etterlatelse på stedet. Myndighetene har derfor gitt sin tilslutning til at borekaks som stammer fra de aktuelle stålplattformene i Ekofisk-området, kan etterlates.

1.2.3 Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg - OSPAR-prosessen

Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg faller inn under kategorien petroleumsinnretninger, jf. B.innst.S. nr. 9 (2000-01), hvor beslutningen om disponering skal forelegges Stortinget. Olje- og energidepartementet fremmer derfor denne stortingsproposisjonen med tilråding om å fatte beslutning om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg.

Det legges til grunn at disponeringen av installasjoner skal skje i overensstemmelse med lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven), og i samsvar med Norges forpliktelser i henhold til OSPAR-konvensjonen.

Norge sluttet seg til OSPAR-konvensjonen i 1995. Den 23. juli 1998 vedtok ministermøtet i OSPAR en beslutning (98/3) om disponering av utrangerte offshore installasjoner. Stortinget ga sin tilslutning til beslutningen ved behandling av St.prp. nr. 8 (1998-99), jf. Innst.S. nr. 80 (1998-99). Vedtaket etablerer et generelt forbud mot disponering til havs av utrangerte offshoreinstallasjoner. Fra forbudet gjelder unntak for visse installasjoner eller deler av installasjoner, dersom en samlet vurdering i det enkelte tilfelle viser at det er overveiende grunner for disponering til havs. Betonginstallasjoner som Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg kvalifiserer for denne typen unntak. OSPAR-beslutningen forutsetter at stater som vurderer disponering til havs må konsultere de andre landene som har knyttet seg til konvensjonen. Det er satt frister for fremsettelse av innvendinger og kommentarer, og for hvordan eventuelle uoverensstemmelser skal håndteres.

I forbindelse med planene om å etterlate Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg til havs, satte norske myndigheter i gang en konsultasjonsprosess i april 2001. Saken ble lagt frem for andre land som har sluttet seg til OSPAR-konvensjonen, av Miljøverndepartementet i samarbeid med Olje- og energidepartementet. På bakgrunn av sikkerhets- og miljøhensyn presenterte departementene en intensjon om å etterlate Ekofisk-tanken og beskyttelsesveggen i klargjort tilstand.

Ingen av landene som har sluttet seg til OSPAR-konvensjonen har kommet med innsigelser til planene om å etterlate tanken og beskyttelsesveggen. Tyske, danske, belgiske og hollandske myndigheter har sendt brev med diverse spørsmål knyttet til disponeringen. Spørsmålene landene stiller er i hovedsak knyttet til kriterier for rengjøring av tanken, merking av tanken og ansvarsforhold ved etterlatelse av tanken. Spørsmålene er besvart av Miljøverndepartementet som er den koordinerende myndighet overfor OSPAR, og det er siden ikke mottatt ytterligere kommentarer.

1.3 Statlig overtakelse av innretninger

Olje- og energidepartementet ønsker ikke å benytte retten, fastsatt i petroleumsloven, til statlig overtakelse av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg. Det er ikke identifisert muligheter for en lønnsom bruk av installasjonen på et senere tidspunkt.

Fotnoter

1.

Kommunal- og regionaldepartementet hadde tidligere det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet og for de sikkerhets- og beredskapsmessige sidene ved petroleumsvirksomheten. Ansvaret ble våren 2001 overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Til forsiden