St.prp. nr. 51 (2001-2002)

Om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Olje- og energidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden