St.prp. nr. 52 (2001-2002)

Folketrygdfondet - endring av Reglementets § 9

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

I brev av 2. januar 2002 til Finansdepartementet opplyser Folketrygdfondet at fondet i forbindelse med restruktureringen av Kværners eksisterende gjeld ble sittende med et ansvarlig lån til Kværner pålydende ca. 390 mill. kroner. Folketrygdfondet viser til at «fondets reglement gir ikke eksplisitt anledning til å investere i ansvarlig lån». På denne bakgrunn søker Folketrygdfondet om at Finansdepartementet gir fondet en midlertidig dispensasjon fra nevnte reglement.

Det følger av folketrygdloven § 23-11 siste ledd at «Stortinget gir bestemmelser om folketrygdfondet.» Slike bestemmelser er gitt i Reglement for Folketrygdfondet, fastsatt av Stortinget 20. juni 1997, med siste endringer 15. desember 2000. Etter Finansdepartementets vurdering har ikke departementet hjemmel til å gi Folketrygdfondet slik midlertidig dispensasjon som det er søkt om i brev av 2. januar 2002. Finansdepartementet foreslår at Reglementet for Folketrygdfondet § 9 endres slik at Kongen gis myndighet til å dispensere fra nevnte reglements § 5 i særlige tilfeller.

Til dokumentets forside