St.prp. nr. 52 (2003-2004)

Om endringer i statsbudsjettet for 2004 om strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved Kongelig resolusjon 27. juni 2003 ble det vedtatt å utgiftsføre inntil 10 millioner kroner uten bevilgning for å iverksette strakstiltak for pionerdykkere som er i en prekær og akutt økonomisk situasjon. Stortinget bevilget senere, ved St.prp. nr. 85 (2002-2003), denne summen i statsbudsjettet for 2003 over kap. 1500 Arbeids- administrasjonsdepartementet post 70 Bidrag til pionerdykkerne. Ordningen innebærer en maks utbetaling pr. dykker på 200 000 kroner. Det må antas at et flertall av de dykkerne som har svakest økonomi allerede har fått utbetalt maksbeløpet fra denne ordningen.

Stortinget behandlet St.meld. nr. 47 (2002-2003) om gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen 9. mars 2004. Stortinget bad Regjeringen om å etablere en kompensasjons-/oppreisningsordning for pionerdykkerne i Nordsjøen. Det ble samtidig påpekt at enkelte av dykkerne har behov for ytterligere økonomisk bistand før utbetalinger fra kompensasjons- og/eller oppreisningsordningen kommer i gang.

Det er på det rene at mange av dykkerne har svak økonomi og enkelte av dem har problemer med å klare seg i tidsrommet frem til utbetalinger av kompensasjon/oppreisning kan komme i gang. Departementet anser derfor at det er behov for å opprette en ny ordning med strakstiltak for denne gruppen.