St.prp. nr. 53 (2001-2002)

Ny universitetsklinikk i Trondheim

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helsedepartementet legger med dette fram tilråding om lokalisering og videre prosess for utbygging av ny universitetsklinikk i Trondheim. I tråd med det opplegg Stortinget sluttet seg til ved behandling av St.prp. nr. 84 (2000-2001), jf. Innst.S. nr. 325 (2000-2001), er det gjennomført en utredning av Dragvoll som mulig alternativ lokalisering for den nye universitetsklinikken. Sluttrapport fra utredningen ble som forutsatt overlevert departementet før årsskiftet 2001-2002.

På bakgrunn av utredningen og påfølgende høringsrunde legger departementet her fram resultater fra utredningen og forslag til videreføring av RIT 2000-prosjektet. Forslaget innebærer opprettholdelse av tidligere beslutning om lokalisering av ny universitetsklinikk på Øya, og at fase 1 av utbyggingen kan igangsettes i tråd med tidligere vedtatte kostnadsramme.

Det foreligger i utgangspunktet fullmakt fra Stortinget til igangsetting av fase 1 ved beslutning om realisering på Øya. Men med henvisning til det omfang av mulige besparelser ved alternativ utbygging som utredningen har synliggjort samt at det settes nye premisser for prosjektet på Øya, er det departementets vurdering at utbyggingen ikke bør igangsettes før saken på nytt har vært forelagt og behandlet av Stortinget.

Da Stortinget behandlet saken i tilknytning til St.prp. nr. 84 (2000-2001) hadde fylkeskommunene ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Fra 2002 er ansvaret overført til staten og virksomhetene har blitt organisert som foretak, ref. Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) og Innst.O. nr. 118 (2000-2001). Ansvaret for gjennomføring av investeringstiltak er under foretaksmodellen plassert hos foretakene. En beslutning om at det nye universitetssykehuset skal plasseres på Øya vil formidles fra Helsedepartementet til Helse Midt-Norge RHF og vil være en styringsmessig ramme for Helse Midt-Norges gjennomføring av prosjektet. I høringsrunden som nå er gjennomført, gikk styret for Helse Midt-Norge RHF inn for at det nye universitetssykehuset skal lokaliseres på Øya.