St.prp. nr. 54 (2002-2003)

Pensjonar frå statskassa

Til innhaldsliste

I samsvar med § 75 bokstav i) i Grunnlova, legg departementet med dette fram for Stortinget, ei liste over dei pensjonane som gjeld mellombels, og som ikkje blei reviderte av det førre Stortinget.

Heile summen av pensjonar som blei utbetalt i 2002, var på kr. 15.872.000,-. Det er løyvd kr. 14.926.000,- på kap. 1541, Pensjonar frå statskassa, post 01, på statsbudsjettet for 2003.

For enkjer/enkjemenn gjeld pensjonen så lenge dei er ugifte.

Departementet vil få nemne ei sak særskilt:

Til forsida