St.prp. nr. 54 (2008-2009)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS (2008-2013)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget