St.prp. nr. 55 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2000 av 27. oktober 2000 om endring av vedlegg XI i EØS-avtalen (direktiv om elektronisk handel)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 27. oktober 2000 å endre EØS-avtalens vedlegg XI som omhandler telekommunikasjonstjenester, til også å omfatte europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse juridiske aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk handel).

Direktivet har som mål å åpne for fri flyt av informasjonssamfunnstjenester i det indre marked. Ifølge direktivet begrenses utviklingen av informasjonssamfunnstjenester av at EU-statene har forskjellig lovgivning på området og at det er en usikkerhet knyttet til hvilken lovgivning som skal gjelde. Direktivet om elektronisk handel tar sikte på å fjerne denne usikkerheten ved å innføre felles regler.

Ettersom gjennomføring i norsk rett krever lovendring, ble EØS-komiteens beslutning fattet med forbehold om Stortingets samtykke, i samsvar med Grunnlovens § 26, 2. ledd og EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1. Fristen for å gjennomføre direktivet er satt til 17. januar 2002.

EØS-komiteens beslutning og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF følger som trykte vedlegg til proposisjonen.