St.prp. nr. 55 (2004-2005)

Om samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen med tilhørende protokoll mellom Norge og Sveits av 7. september 1987, undertegnet i Oslo den 12. april 2005

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 12. april 2005 ble det i Oslo undertegnet en protokoll til endring av skatteavtalen med tilhørende protokoll mellom Norge og Sveits. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 11. mars 2005. Ekspedisjonssjef Thorbjørn Gjølstad undertegnet avtalen på vegne av Norge, og ambassadør Kurt Höchner undertegnet på vegne av Sveits.

Avtalen vil i tre i kraft den dagen begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er tatt for at overenskomsten kan tre i kraft.

Avtalen får virkning for skatter av inntekt vedrørende det første inntektsåret som følger etter det året den trer i kraft. Protokollen inneholder imidlertid en særbestemmelse om kildeskatt på dividender. Den bestemmer at den reduserte skattesatsen på dividender for selskaper som fremgår av protokollens artikkel 4 punkt 1, skal gjelde for utbytte som er utbetalt i 2005. Anvendelsen av den lavere skattesatsen skal bare gjelde hvis den nye protokollen trer i kraft i løpet av 2005.