St.prp. nr. 70 (2006-2007)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 152/2006 av 8. desember 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2006/70/EF av 1. august 2006 om gjennom­føringstiltak for direktiv 2005/60 EF – definisjon av «politisk utsett person» m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget