St.prp. nr. 73 (1999-2000)

Pensjonar frå statskassa

Til innhaldsliste

I samsvar med § 75 bokstav i) i Grunnlova, legg departementet med dette fram for Stortinget ei liste over dei pensjonane som gjeld mellombels, og som ikkje blei reviderte av det førre Stortinget.

Heile summen av pensjonar som blei utbetalt i 1999 var på kr 13 811 000,-. Det er løyvd kr 14 000 000,- på kap.1541, post 01, Pensjonar frå statskassa, på statsbudsjettet for 2000.

For enkjer/enkjemenn gjeld pensjonen så lenge dei er ugifte.

Departementet vil få nemne to saker særskilt:

Til forsida