St.prp. nr. 73 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av beslutning i EØS-komiteen nr. 6/2001 av 25. januar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Innlemmelse av kommisjonsdirektiv 2000/52/EF om endring av innsynsdirektivet)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 25. januar å endre EØSavtalens vedlegg XV til også å omfatte kommisjonsdirektiv 2000/52/EF om endring av kommisjonsdirektiv 80/723/EØF om innsyn i medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige foretak (innsynsdirektivet).

Formålet med direktivet er å kunne overvåke eventuell kryssubsidiering overfor private foretak som i tillegg til sin private virksomhet er gitt særlige rettigheter av det offentlige, eller er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning, og som driver virksomhet i konkurranse med andre.

Medlemsstatene må rette seg etter kravene i direktivet senest 31. juli 2001. Pålegget om analytisk regnskap for offentlig uavhengige foretak får likevel ikke virkning før 1. januar 2002.

Direktivets gjennomføring nødvendiggjør lovendring, slik at Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning er nødvendig etter Grunnlovens §26, annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og kommisjonsdirektivet følger som vedlegg til proposisjonen i uoffisiell oversettelse.