St.prp. nr. 73 (2004-2005)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2005 mv.

Til innholdsfortegnelse

Moderniseringsdepartementet legger med dette frem følgende saker under kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet, kap. 1503 Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- og utviklingsarbeid, kap. 1541 Pensjoner av statskassen, kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse, kap. 1546 Yrkesskadeforsikring, kap. 1547 Gruppelivsforsikring og kap. 0635 Ventelønn:

  1. Lønnsregulering fra 1. mai 2005 for arbeidstakere i det statlige tariffområdet mfl.

  2. Regulering av statspensjonene pr. 1. mai 2005 samt andre pensjonsforhold

  3. Endringer i statsbudsjettet for 2005.