St.prp. nr. 74 (2001-2002)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 32/2002 av 19. april 2002 om innlemmelse av barnematdirektivene (96/5/EF, 98/36/EF og 99/39/EF) i EØS-avtalen

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 32/2002 av 19. april 2002 ble det besluttet å endre EØS-avtalens vedlegg II til å omfatte kommisjonsdirektiv 96/5/EF av 16. februar 1996 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn, samt kommisjonsdirektiv 98/36/EF av 2. juni 1998 og kommisjonsdirektiv 99/39/EF av 6. mai 1999, som begge endrer direktiv 96/5/EF.

Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen til å samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning. Da direktivene anses for å være av særlig viktighet, ble det fra norsk side tatt forbehold om at Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komitébeslutningen må bli innhentet i medhold av Grunnlovens § 26, 2. ledd og EØS-avtalens artikkel 103.

Fristen for å underrette EØS-komiteen om at de interne prosedyrer er oppfylt på norsk side er 19. oktober 2002.

EØS-komiteens beslutning og uoffisiell norsk oversettelse av direktivene følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til dokumentets forside