St.prp. nr. 74 (2006-2007)

Om reindriftsavtalen 2007/2008, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om reindriftsavtalen 2007/2008 og om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, med forslag om endrede bevilgninger over statsbudsjettet for 2007 m.m.

Stortinget godkjente 1. juni 1993 Hovedavtale for reindriften (St prp nr 66 (1992 – 93)), og ga Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å forhandle med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om ettårige avtaler for reindriftsnæringen.

Inneværende reindriftsavtale har en bevilgning på 92,5 mill kroner over statsbudsjettets kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen. Dette beløpet er ført opp i vedtak om Landbruks- og matdepartementets budsjett for 2007 under kap. 1151 (St prp nr 1 (2006 – 2007)).

Den 7. desember 2006 innledet partene i henhold til hovedavtalen forhandlinger om en reindriftsavtale for 2007/2008, og kom til enighet om ny avtale i avsluttende forhandlingsmøte den 13. februar 2007. Avtalen gjelder for perioden 1. juli 2007 – 30. juni 2008. Det ble videre drøftet finansiering av tiltak mot radioaktiv forurensning av reinkjøtt som er gjennomført i slaktesesongen 2006/2007, samt foreløpig finansiering for slaktesesongen 2007/2008.

Rammen for Reindriftsavtalen 2007/2008 er på 97,0 mill kroner eksklusive midler til tiltak mot radioaktivitet. Dette er en økning på 4,5 mill kroner i forhold til Reindriftsavtalen 2006/2007 etter vedtatt budsjett for 2007.

Slik som tidligere vil avtalebestemmelsene som gjelder bevilgninger over statsbudsjettet følge kalenderåret. Dette innebærer at årets forhandlinger om avtalens økonomiske ramme og fordeling gjelder budsjettåret 2008. Bevilgningen innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom St prp nr 1 (2007 – 2008) Landbruks- og matdepartementet.Imidlertid fremmes Stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen som tidligere for behandling i vårsesjonen. Det forutsettes at Stortinget i sin behandling av proposisjonen gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger i 2008.

I forbindelse med de årlige reindriftsavtaleforhandlingene har Sametinget en observatørstatus, og følger løpende forhandlingene. I forkant av avtaleforhandlingene for Reindriftsavtalen 2007/2008, behandlet Sametinget sitt innspill til de kommende forhandlingene. Med bakgrunn i dette innspillet, ble det i forkant av at Staten la frem sitt tilbud avholdt et møte mellom Sametinget og politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet. Sametingets innspill var i det vesentligste sammenfallende med NRLs krav. Sametinget påpekte at dagens utfordringer innen reindriftsnæringen vanskelig kan løses uten en betydelig økning av reindriftsavtalens økonomiske ramme. Sametinget fremhevet i særlig grad betydningen av at det etableres en kompensasjonsordning for reindriftens avgifter på kjøp og bruk av driftsmidler, og at denne kompensasjonen finansieres utenfor reindriftsavtalen.

Stortingsproposisjonen om Reindriftsavtalen 2007/2008 vil ikke bli behandlet av Sametinget. Imidlertid vil Sametingsrådet avgi en uttalelse i forhold til den fremforhandlede avtalen på rådsmøte i mai/juni.

Reindriftens utfordringer er mange og sammensatte. Fortsatt mangler en rekke rammebetingelser for utøvelsen av reindrift i deler av Finnmark. Rammebetingelser i denne forbindelse er knyttet til område-, distrikts- og siidagrenser, beitetider og reintall. Stabile rammebetingelser for reindriftsnæringen er en nødvendig forutsetning for å kunne skape trygghet og forutsigbarhet innenfor næringen, samt en effektiv oppfølging av juridiske virkemidler. Nødvendige rammebetingelser må til for å få et reintall i balanse med beiteressursene. I arbeidet med fastsetting av rammebetingelser er også ny reindriftslov sentral. Loven vil være et viktig bidrag i arbeidet med en helhetlig reindriftspolitikk hvor alle viktige spørsmål blir vurdert i en sammenheng.

Når det gjelder den økonomiske situasjonen i næringen, viser Totalregnskapet for reindriften i 2005 en negativ endring i resultatmålene fra 2004 til 2005. Vederlag for arbeid og egenkapital reduseres fra 130,3 mill kroner i 2004 til 121,7 mill kroner i 2005 (-8,6 mill kroner). Målt per årsverk reduseres vederlag for arbeid og egenkapital fra 123.665 kroner i 2004 til 117.817 kroner i 2005. Reduksjoner i produksjonsinntektene er uheldig, og er særlig fremtredende i Nordland og Nord-Trøndelag ved at kjøttinntektene er betydelig redusert de siste driftsårene grunnet store tap. Foreløpig regnskap for 2006 viser i gjennomsnitt en mindre økning av resultatmålene. Dette har i hovedsak sammenheng med en økning av prisen på reinkjøtt.

De senere års reindriftsavtaleforhandlinger er gjennomført med basis i gjeldende mål og retningslinjer for reindriftspolitikken som er trukket opp i St meld 28 (1991 – 1992), En bærekraftig reindrift, og Stortingets behandling av denne, jfr Innst S nr 167 (1991 – 1992). Videre er forhandlingene basert på Stortingets behandling av de siste års reindriftsavtaler og den situasjonen man står overfor i næringen.

NRL la fram sitt krav 7. desember 2006. Kravet omfattet økonomiske virkemidler tilknyttet reindriftsavtalen, med tillegg av forhold utenfor selve avtaleforhandlingene. Den økonomiske rammen for kravet var beregnet til 102,9 mill kroner, en økning på 10,4 mill kroner i forhold til gjeldende avtale. Med enkelte justeringer ble de produksjonsavhengige tilskuddene foreslått videreført. I tillegg ble Reindriftens Utviklingsfond (RUF) foreslått styrket for å møte reindriftens utfordringer knyttet til bl.a. infrastruktur og rekruttering. I forhold til krav som ikke er forhandlingsgjenstand i Reindriftsavtalen, nevnes særskilt krav knyttet til full kompensasjon/fritak for avgifter på kjøp og bruk av reindriftens driftsmidler. Det vises til kapittel 4 for nærmere omtale.

Resultatet av forhandlingene om Reindriftsavtalen 2007/2008 innebærer en avtale som skal legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt, samt å stimulere næringen til størst mulig slakteuttak og verdiskaping innenfor gitte rammer. De produksjonsavhengige tilskuddene som ble innført ved Reindriftsavtalen 2003/2004 er videreført. En videreføring har vært sentralt både for Staten og NRL. Bakgrunnen er at de gjennomførte endringene har medført en stimulering til økt slakting og verdiskaping i næringen, samt bidratt til en forutsigbarhet hos den enkelte reindriftsutøver. I tillegg har det vært viktig for avtalepartene å styrke den finansielle situasjonen på Reindriftens utviklingsfond. Den økningen som nå er fremforhandlet, legger bedre til rette for å møte reindriftens utfordringer knyttet til infrastruktur. Samlet sett underbygger de tiltak som nå er fremforhandlet den dreining man har hatt i reindriftsavtalens virkemidler de senere årene, med et mer næringsrettet fokus og en tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovednæring.

I tillegg til selve avtalen er det i sluttprotokollen til avtalen enighet om finansiering av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt. I den forbindelse fremmes det som tidligere forslag om en disposisjonsbevilgning til dekning av tiltak mot radioaktivitet i slaktesesongen 2007/2008. Bevilgningsforslaget er på 3,0 mill kroner. Avtalepartene ble enige om å endre de etablerte radioaktivitetstiltakene. Konklusjonene fra arbeidsgruppen som ble nedsatt i forbindelse med reindriftsavtalen for 2006/2007, legges til grunn ved utformingen av bestemmelsene. Nye bestemmelser blir å gjelde fra slaktesesongen 2008/2009. Videre er det protokollført at avtalepartene legger til grunn at midlene til radioaktivitetstiltak fra og med 2008 bevilges over kapittel 1147 Reindriftsforvaltningen. Bestemmelsene mv for tiltakene skal fortsatt drøftes med NRL. Det vises til kapittel 6 for nærmere omtale.

Videre er det protokollert enighet om at det nedsettes en arbeidsgruppe for å foreta en gjennomgang av de produksjonsrettede tilskuddene, herunder kalveslaktetilskuddet, tidligslaktetilskuddet og produksjonspremien. Gjennomgangen skal ta sikte på å klarlegge effekten av de nevnte tilskudd etter omleggingen i Reindriftsavtalen 2003/2004, herunder om de nevnte tilskudd stimulerer til en produksjonsoptimalisering innenfor de rammer som ressursgrunnlaget gir, samt legger til rette for en markedsrettet produksjon og verdiskaping. Den partsammensatte arbeidsgruppen skal legge frem sin rapport for avtalepartene innen 1. november 2007.

Som vedlegg til proposisjonen følger reindriftsavtalen for 2007/2008, sluttprotokollen til avtalen og en oversikt over fordelingen av avtalemidlene. Som utrykt vedlegg til proposisjonen følger Totalregnskap for reindriftsnæringen(av desember 2006) og Ressursregnskap for reindriftsnæringen(av januar 2007).

Til forsiden