St.prp. nr. 76 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 20. oktober 2005 om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen ber regjeringen om Stortingets samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 20. oktober 2005 om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk (heretter kalt konvensjonen om kulturelt mangfold).

Konvensjonen om kulturelt mangfold ble vedtatt på UNESCOs generalkonferanse 20. oktober 2005. Kun to stater stemte imot. Arbeidet med konvensjonen ble igangsatt i 2003 etter vedtak i UNESCOs generalkonferanse samme år.

Skiftende regjeringer har aktivt støttet arbeidet med en slik konvensjon. I St.meld. nr. 19 (2002-2003) En verden av muligheter gikk den daværende regjeringen inn for at Norge skal delta aktivt i det internasjonale arbeidet for vern og fremme av kulturelt mangfold, herunder arbeidet med en internasjonal konvensjon i regi av UNESCO.

Det finnes i dag ingen generell rettslig bindende kulturkonvensjon på globalt plan og konvensjonen vil derfor fylle et rettslig tomrom. Formålet med konvensjonen er å gi medlemsstatene reelle muligheter til å vedta og gjennomføre en kulturpolitikk som kan legge til rette for et mangfold av kulturuttrykk.

Foreløpig har kun Canada ratifisert konvensjonen, men ratifikasjonsprosessen pågår i en rekke stater, bl.a. i EU, der Kommisjonen har foreslått at Rådet ratifiserer konvensjonen. Ikrafttredelse av konvensjonen krever ratifikasjon fra minst 30 ­stater.

Konvensjonen anses som en sak av særlig viktighet. Det er derfor nødvendig med Stortingets samtykke til ratifikasjon i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

Konvensjonen i engelsk originaltekst med oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen.

Til forsiden