St.prp. nr. 76 (2008-2009)

Om reindriftsavtalen 2009/2010 og om endringer i statsbudsjettet for 2009 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Reindriftsavtalen for 2009 – 2010

Regjeringen legger med dette fram proposisjon om reindriftsavtalen 2009/2010 med forslag om endrede bevilgninger over statsbudsjettet for 2009 m.m.

Stortinget godkjente 1. juni 1993 Hovedavtale for reindriften (St. prp. nr. 66 (1992-93)), og ga Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å forhandle med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om ettårige avtaler for reindriftsnæringen.

Inneværende reindriftsavtale har en bevilgning på 97,0 mill. kroner over statsbudsjettets kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen. Dette beløpet er ført opp i vedtak om Landbruks- og matdepartementets budsjett for 2009 under kap. 1151 (St. prp. nr. 1 (2008-2009)).

Forhandlinger om en reindriftsavtale for 2009/2010 ble innledet den 5. desember 2008. Partene kom i avsluttende forhandlingsmøte den 13. februar 2009 til enighet om ny avtale som gjelder for perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2010.

Rammen for Reindriftsavtalen 2009/2010 er på 101,0 mill. kroner. Dette er en økning på 4,0 mill. kroner i forhold til Reindriftsavtalen 2008/2009 etter vedtatt budsjett for 2009.

Avtalebestemmelsene som gjelder bevilgninger over statsbudsjettet følger kalenderåret. Dette innebærer at årets forhandlinger om avtalens økonomiske ramme og fordeling gjelder budsjettåret 2010. Bevilgningen innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom St. prp. nr. 1 (2009-2010) Landbruks- og matdepartementet. Imidlertid fremmes Stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen som tidligere for behandling i vårsesjonen. Det forutsettes at Stortinget i sin behandling av proposisjonen gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger i 2010.

1.2 Sametingets innspill

Sametinget følger reindriftsavtaleforhandlingene med observatørstatus, og behandler i forkant av forhandlingene sitt innspill til Reindriftsavtalen. Det holdes på bakgrunn av dette innspillet et møte på politisk nivå mellom Sametinget og Landbruks- og matdepartementet før Staten legger frem sitt tilbud. Sametinget behandlet og avga sitt innspill i oktober 2008, og møte mellom Sametinget og politisk ledelse ble avholdt i desember s.å.

Sametinget påpeker i sitt innspill til Reindriftsavtalen for 2009/2010 at de er i ferd med å utarbeide en ny reindriftspolitisk melding, og satser på å bli ferdig med denne i første halvår av 2009. Sametinget vil her bl.a. drøfte sin rolle i forhold til reindriftsforhandlingene og vurdere hvordan Sametinget kan bidra til at samisk reindrift får gode rammevilkår, i samhandling med reindriftsnæringen og myndighetene.

Sametinget viser til at spørsmålet om avgifter i reindriften har vært et gjentatt tema i reindriftsforhandlingene uten at man har funnet ordninger som sidestiller reindriftsnæringen med andre primærnæringer. Sametinget ber regjeringen vise vilje til å løse avgiftsspørsmålet. Sametinget er bekymret over rovviltsituasjonen i reinbeiteområdene som medfører produksjonstap, og som går ut over rammebetingelsene. Sametinget mener avtalepartene må drøfte denne problematikken i avtalesammenheng.

Sametinget har for øvrig i sitt innspill forslag og anbefalinger til en rekke av reindriftsavtalens områder og ordninger.

Stortingsproposisjonen om Reindriftsavtalen 2009/2010 vil ikke bli behandlet av Sametinget. Imidlertid vil Sametingsrådet avgi en uttalelse i forhold til den fremforhandlede avtalen på rådsmøte i mai/juni.

1.3 Forhandlingene 2009

Forhandlingene om reindriftsavtalen gjennomføres med basis i gjeldende mål og retningslinjer for reindriftspolitikken som er trukket opp i St. meld. nr. 28 (1991-1992), En bærekraftig reindrift, og Stortingets behandling av denne, jfr Innst. S. nr. 167 (1991-1992). Videre er forhandlingene basert på Stortingets behandling av de siste års reindriftsavtaler og den situasjonen man står overfor i næringen.

Forhandlingene om en ny reindriftsavtale for 2009/2010 startet 5. desember 2008 med at Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) la fram sitt krav. Kravet hadde en økonomisk ramme på 127,5 mill. kr, som er en økning på 30,5 mill. kr i forhold til gjeldende avtale på 97,0 mill. kroner. Kravet var basert på en økning i bevilgningen til Reindriftens utviklingsfond (RUF) samt i de direkte tilskuddene.

Kravet om økning i RUF var særlig rettet mot større avsetninger til verdiskapingsprogrammet for reindrift, til konfliktforebyggende tiltak, til avløserordning ved sykdom/svangerskap samt ikke øremerkede midler i RUF.

Under de direkte tilskuddene ble det fremmet krav om en særskilt ordning for Vest-Finnmark for 2009/2010. Det nye tilskuddet skulle erstatte ordningene med kalveslaktetilskudd og tidligslaktetilskudd, og hvor det som vilkår for innvilgelse ble satt et produksjonskrav målt i kg slakt pr dyr. For øvrig ble det stilt krav om økning i satsen for kalveslakt gjeldende for områder utenom Vest-Finnmark, samt at transporttilskuddet også skulle omfatte frakt av levende dyr. For distriktstilskuddet ble det stilt krav om en økning i satsene for grunnbeløpet og satsen pr siidaandel, og at det ikke skulle foretas avkorting av tilskuddet for distrikter som har for høyt reintall i forhold til det fastsatte.

Staten la fram sitt tilbud den 21. januar 2009. I tilbudet ble det lagt vekt på å videreføre reindriftspolitikken basert på Stortingets forutsetninger og ut fra den situasjonen man står overfor i næringen. Det ble vist til erfaringene med at den gjennomførte omleggingen fra produksjonsnøytrale til produksjonsavhengige tilskudd har økt slakteuttaket av rein, og bidratt til økt verdiskaping i reindriftsnæringen. Ordningene har etter omleggingen vært holdt relativt uendret, og har med det gitt stabilitet og forutsigbarhet i virkemiddelpolitikken. Med bakgrunn i denne positive utviklingen, samt et fortsatt behov for å redusere reintallet i enkelte områder i Finnmark, understreket forhandlingsutvalget viktigheten av å videreføre og videreutvikle de produksjonsavhengige tilskuddene med sikte på forenkling og målretting og for å bidra ytterligere til økt produktivitet. Det ble også lagt vekt på å styrke distriktenes oppgaver i forhold til oppfølging av ny reindriftslov, særskilt med sikte på utarbeidelse av bruksregler og nye distriktsplaner.

Forhandlingene ble gjennomført og sluttført i løpet av første halvdel av februar 2009. Partene ble på møte 13. februar 2009 enige om ny avtale med en samlet ramme på 101,0 mill. kroner. Resultatet innebærer en avtale som skal videreføre ordninger som bidrar til størst mulig slakteuttak og verdiskaping innenfor gitte rammer.

I avtalen er det innført en særskilt ordning for Vest-Finnmark med tilskudd som erstatter kalveslakte- og tidligslaktetilskuddet. Dette er en prøveordning for 2009 – 2010. Tilskuddet er basert på et produksjonskrav med slakteuttak på minst 8 kg pr rein i vårflokk, og vil omfatte alle siidaandelene i dette området uavhengig av reintall.

De produksjonsavhengige tilskuddene som ble innført ved Reindriftsavtalen 2003/2004 er, med noen endringer, videreført. En videreføring har vært sentralt både for Staten og NRL. Bakgrunnen er at omleggingen har medført en stimulering til økt slakting og verdiskaping i næringen, samt bidratt til en forutsigbarhet hos den enkelte reindriftsutøver. Samlet sett underbygger de tiltak som nå er fremforhandlet, den dreining man har hatt i reindriftsavtalens virkemidler de senere årene, med en sterkere vektlegging og tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovednæring.

I avtalen vektlegges også å styrke ordninger som kan bidra til at distriktenes arbeid med å utarbeide bruksregler etter ny reindriftslov prioriteres høyt.

Sluttprotokollen til avtalen omhandler også punkter for oppfølging som det er blitt enighet om ut over selve de beløpsmessige rammene. Det skal bl.a. foretas en samlet gjennomgang og evaluering av ordningene under Reindriftens utviklingsfond.

I tillegg til selve avtalen vises det i sluttprotokollen til at det er bevilget 3,0 mill. kroner over kapittel 1147 til finansiering av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt i 2009. Det er enighet om at regelverket for radioaktivitetstiltak i slaktesesongen 2009/2010 fastsettes etter de samme prosedyrer som forskriftene etter reindriftsavtalen.

Som vedlegg til proposisjonen følger reindriftsavtalen for 2009/2010, sluttprotokollen til avtalen og en oversikt over fordelingen av avtalemidlene. Som utrykt vedlegg til proposisjonen følger Totalregnskap for reindriftsnæringen (av november 2008) og Ressursregnskap for reindriftsnæringen (av mars 2009).

Til dokumentets forside