St.prp. nr. 77 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 38/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/6/EF om innsidehandel og marknadsmanipulasjon (marknadsmisbruk)

Til innhaldsliste

1 Bakgrunn

Ved avgjerd i EØS-komiteen nr. 38/2004 av 23. april 2004 vart vedlegg IX til EØS-avtala endra. Endringa omfatta innlemming av direktiv 2003/6/EF av 28. januar 2003 om innsidehandel og marknadsmanipulasjon (marknadsmisbruk). Endringa vart gjord ved at det i vedlegg IX vart lagt til eit nytt punkt 29a som viser til direktivet. Hovudføremålet med direktivet er å sikre integriteten til verdipapirmarknadene i EØS-området, medrekna å syte for at investorane har tillit til desse marknadene.

Ettersom gjennomføringa i norsk rett krev lovendring, vart avgjerda i EØS-komiteen teken med atterhald om samtykke frå Stortinget, i samsvar med § 26 andre leddet i Grunnlova.

Avgjerda i EØS-komiteen og direktiv 2003/6/EF i uoffisiell norsk omsetjing følgjer som trykte vedlegg til proposisjonen.