Strategi for Finansdepartementet 2009–2012

I dette strateginotat omtales mål, oppgaver og hovedfunksjoner for Finansdepartementet, og en strategi for hvordan administrasjonen best mulig kan betjene departementets politiske ledelse.

Finansdepartementet ved finansministeren har det konstitusjonelle ansvaret for den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansmarkedspolitikken og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Finansdepartementet har også det politiske koordineringsansvaret for Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling og dermed forvaltningen av vår nasjonalformue i vid forstand.

Regjering og storting utarbeider mål og retningslinjer for politikken på disse områdene, og regjeringens politikk presenteres for Stortinget i budsjettdokumenter, kredittmeldingen og andre sentrale proposisjoner og meldinger.

I dette strateginotat går vi ikke inn i denne politikken. Det som omtales her er mål, oppgaver og hovedfunksjoner for Finansdepartementet, og en strategi for hvordan administrasjonen best mulig kan betjene departementets politiske ledelse gjennom:

  • Å gi gode faglige råd om utformingen av politikken på Finansdepartementets ansvarsområder.
  • Effektivt å arbeide med regelverksutvikling og delegering av forvaltningsoppgaver.
  • God saksbehandling og styring av underliggende virksomheter.

Strategien vil de nærmeste år bli gjennomført gjennom avdelingenes årlige virksomhetsplaner og på annen måte som er hensiktsmessig.

Les hele strategien her.