Strategi for kvalitetsutvikling i skolen i lys av fagfornyelsen

Til innholdsfortegnelse

1 Mål for strategien

I 2020 tok skolene i bruk det nye læreplanverket LK20/LK20S, som ble utviklet gjennom fagfornyelsen. Mange av målene og rammene for opplæringen er endret gjennom det nye læreplanverket. Da må også verktøyene og ressursene for kvalitetsutvikling i skolen gjennomgås og fornyes slik at de støtter opp under det nye læreplanverket. Denne strategien er en plan for hvordan gjennomgangen gjøres og hvordan det legges til rette for involvering og medvirkning i arbeidet.

Kvalitetsutvikling handler om å legge best mulig til rette for elevenes trivsel, læring og utvikling. Nasjonale myndigheter, skoleeiere, skoleledere og lærere har ulike behov for informasjon for å kunne ivareta sitt ansvar for kvalitetsutvikling. Når vi nå videreutvikler de nasjonale verktøyene og ressursene for kvalitetsutvikling, er det derfor viktig at de utvikles gjennom samarbeid og bred involvering, og at veivalg diskuteres.

Strategien er utviklet av Kunnskapsdepartementet, med innspill fra partene i referansegruppen for fagfornyelsen.

Denne strategien skal:

  • Beskrive formål og rammer for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling
  • Synliggjøre ulike roller og ansvar og understreke behovet for samarbeid og tillit for å lykkes med kvalitetsutvikling
  • Vise hvordan nasjonale verktøy og ressurser for kvalitetsutvikling videreutvikles i lys av fagfornyelsen og hvordan det legges til rette for involvering og medvirkning

Strategien beskriver også en overordnet tidsplan for det videre arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Strategien tar utgangspunkt i kvalitetsutvikling i grunnskolen, men må ses i sammenheng med kvalitetsutvikling i barnehage og i videregående opplæring. Kvalitetsutvikling i grunnskolen må også ses i sammenheng med andre tjenester i kommuner og fylkeskommuner som er viktige for barn og unge.

Det samiske læreplanverket gjelder for elever i samisk forvaltningsområde og for elever som har rett til opplæring samisk språk i landet for øvrig. I tillegg er det elever som har rett til opplæring i samiske språk. Det er få elever som har opplæring i og på samisk, og det kan være en utfordring å skaffe et godt kvantitativt kunnskapsgrunnlag om disse elevene. Derfor er det viktig at ressurser og verktøy også kan bidra til et kvalitetsutviklingsarbeid som er tilpasset disse elevene.