Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2017–)

Til innholdsfortegnelse

3 Status for gjennomføring

Tiltakene i strategien mot arbeidslivskriminalitet er fulgt opp gjennom et bredt samarbeid hvor Statsministerens kontor og seks departementer er involvert. Et eget statssekretærutvalg følger opp og sakene drøftes jevnlig med partene i arbeidslivet. Det holdes toppmøter ledet av statsministeren, og samarbeidet med partene følges opp innenfor rammene av regjeringens kontaktutvalg. Det er blitt utarbeidet halvårlige statusrapporter med beskrivelser av hvordan tiltakene gjennomføres. Status etter to år viser at de fleste tiltakene er gjennomført slik de ble beskrevet i strategien. Enkelte tiltak beskriver det løpende samarbeidet med partene i arbeidslivet, andre tiltak er under gjennomføring og vil bli videreført og videreutviklet i denne reviderte strategien. Dette beskrives nærmere under hvert enkelt punkt.

Nr

Tiltak

Løpende arbeid

Under gjennomføring

Gjennomført

Samarbeid med partene i arbeidslivet

1

Strategisk samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

X

2

Videreutvikle treparts bransjesamarbeid i utsatte bransjer

X

Kontroll og oppfølging

3

Utvide det regionale og lokale samarbeidet mellom etatene

X

4

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter

X

5

Styrket informasjonsdeling mellom kontrolletatene og mellom kontrolletatene og politiet

X

6

Mer effektiv sanksjonering av lovbrudd innen økonomisk kriminalitet

X

7

Bo-koordinatorer i politiet

X

8

Næringslivskontakter i politidistriktene

X

Innkjøp

9

Innføre en hjemmel i regelverket for offentlige anskaffelser for å kunne begrense antallet kontraktsledd i bransjer der det er særskilte utfordringer

X

10

Innføre et krav i regelverket for offentlige anskaffelser om at virksomhetene har lærlinger på de områder hvor det er særlig behov

X

11

Etablere ordning som gjør det lettere å kontrollere om leverandører er seriøse

X

12

Veileder om beste praksis for etterlevelse av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser

X

Kunnskap

13

Godkjenning av utenlandsk fagutdanning

X

14

Videreutvikle ordningen med sentral godkjenning for foretak i bygge- og anleggsnæringen, og utrede mulige modeller for registre eller godkjenningsordninger som synliggjør om foretak følger regelverket

X

15

Forbedre ordningen med HMS-kort i bygg/anlegg og renhold

X

16

Presisere byggherreforskriften – krav om elektroniske oversiktslister og fødselsnummer

X

17

Evaluere tiltak som er satt i gang for å motvirke sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet

X

18

Kartlegge utleie av arbeidskraft

X

19

Kartlegge omfanget av den svarte økonomien

X

Informasjon

20

Utvide informasjonstilbudet til utenlandske arbeidstakere i Norge

X

Internasjonalt samarbeid

21

Forsterke samarbeidet med tilsynsmyndigheter i andre land – oppfølging av EUs innsats mot arbeid som ikke innrapporteres til myndighetene

X

22

Gjennomføre håndhevingsdirektivet til utsendingsdirektivet i norsk rett

X

Evaluering av tiltak som er satt i gang for å motvirke sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet

Det er gjort en samlet gjennomgang av de ulike evalueringene av tiltak som er innført for å motvirke sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet. Dette tiltaket videreføres derfor ikke i den reviderte strategien. Forskere har gått gjennom og vurdert den samlede effekten av de tiltak og satsinger som er gjennomført med utgangspunkt i allerede gjennomførte evalueringer. Deres konklusjon er at det er behov for å videreføre og styrke innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

I en egen rapport er virkningene av allmenngjøring av tariffavtaler blitt vurdert. Forskerne konkluderer med at allmenngjøringen har virket etter hensikten ved at det har bidratt til å bremse endringer og den lønnsreduserende effekten av økt arbeidsinnvandring.

Rapportene: Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Rapport nr. 54-2016 fra Samfunnsøkonomisk analyse. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler. Rapport nr. 2-2015 fra Senter for lønnsdannelse.

Til toppen
Til dokumentets forside