Taushetsplikt for folkevalgte

Rundskriv H-2112, mars 2000

Veileder

Forord

Departementet vurderte i Ot.prp. nr. 20 (1998-99) spørsmålet om lovfesting av instruksbasert taushetsplikt for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Konklusjonen ble at det synes å herske mye usikkerhet omkring gjeldende rett om dette spørsmålet, og at en lovfesting av taushetsplikt pålagt ved instruks ikke var hensiktsmessig. Departementet mente derfor det var mer formålstjenlig å utarbeide nytt veiledningsmateriale rettet mot folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Kommunalkomiteen sluttet seg til dette i Innst. O. nr. 47 (1998/99).

Departementet gir derfor ut denne veilederen hvor problemstillinger knyttet til kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgtes taushetsplikt blir drøftet. Målet har vært å lage en enkel og oversiktlig framstilling om gjeldende regler. Veilederen er skrevet av forsker cand. jur. Ronny Lund, på oppdrag fra departementet.

Målgruppen for rundskrivet er spesielt ordførere, varaordførere, utvalgsledere og sekretariat for folkevalgte.

1 Innledning

2 Det prinsipielle utgangspunktet: Ytringsfriheten

3 Hva innebærer det å ha taushetsplikt?

4 Lovbasert tjenestemessig taushetsplikt

5 Tjenestemessig taushetsplikt etablert gjennom instrukser

6 Taushetsplikt for folkevalgte etter sikkerhetsloven18) og sikkerhetsinstruksen19)

7 Konsekvenser av brudd på taushetsplikt