Høring - tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om tilgjengelig­gjøring av helse­data med endringer i helse­register­loven m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.11.2019

Vår ref.: 19/2825

Høring: Tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om tilgjengelig­gjøring av helse­data med endringer i helse­register­loven m.m.

Høringsfristen er 4. november 2019.

Forslagene i høringsnotatet

Forslagene gjelder tilgjengelig­gjøring av helse­opplysninger og andre helsedata i helse­registre til bruk i statistikk, helse­analyser, forskning, kvalitets­forbedring, planlegging, styring og beredskap for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgs­­tjenester.

Departementet foreslår følgende:

·        lovregler for etablering av en nasjonal teknisk og organisatorisk      løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (helseanalyse­plattformen)

·        det pseudonyme Reseptregisteret endres til et personidentifiserbart lovbestemt legemiddel­register

·        lovfesting av samlede og enhetlige vilkår for tilgjengeliggjøring og sammenstilling av helse­opplysninger fra helseregistre

·        lovbestemmelse som legger til rette for at et begrenset sett med demografiske og sosioøkonomiske bakgrunnsopplysninger skal kunne gjøres tilgjengelig for helseregistre

Endringene skal gi enklere og tryggere tilgjengeliggjøring av helse­opplysninger og andre helsedata i helseregistre. Helseregistrene er en viktig kilde til kunnskap om helse og sykdom, og for å kunne utvikle bedre tjenester til gode for den enkelte. I dag utnyttes ikke denne ressursen godt nok. Det kan være tid- og ressurskrevende å få tilgang til opplysninger fra registrene til kvalitets­forbedring, helseanalyser, forskning mv. Det gjelder særlig når det er nødvendig å koble data fra flere registre. Utfordringene begrenser også mulighetene til å ivareta formålene som opplysningene er samlet inn for. Enklere tilgang til helseopplysninger skal også bidra til mer innovasjon og næringsutvikling, mer effektiv styring og bedre administrasjon av tjenesten. Løsningene skal i tillegg gi mer effektiv register­forvaltning og bedre personvern.

Høringen

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Alle kan avgi hørings­uttalelser. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt via departementets nettside https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende hørings­svar uten å registrere seg.

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 
Elisabeth Vigerust

spesialrådgiver
 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

Abelia
Datatilsynet
Departementene

De nasjonale forskningsetiske komiteer
Den norske legeforening
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)

Fagforbundet
Folkehelseinstituttet
Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
Forskerforbundet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

IKT Norge
Innovasjon Norge
Kreftforeningen
Kreftregisteret
KS
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (med helsefaglig utdanning)

Landets private sykehus
Landets universiteter
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Legemiddelindustriforeningen
Mattilsynet

Medtek Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NHO
Nova
Norges forskningsråd
Norsk Helsenett SF
Norsk institutt for by- og regionsforskning

Norsk pasientforening

Norsk pasientskadeerstatning
Norsk senter for forskningsdata (NSD)
Norsk Sykepleierforbund
Norway Health Tech
Personvernnemnda
REK midt
REK nord
REK sør-øst