Tillegg nr. 7 til F-4073

Ny særavtale for skoleverket om til pasning til hovedtariffavtalens fellebestemmelser

Rundskriv
Tillegg nr. 7 til F-4073

Saksnr. 200303761

11.04.2003

Fylkesmannen
Kommunene
Kommunerevisjonene
Fylkeskommunene
Fylkesrevisjonene
Grunnskoler og videregående skoler
Kommunenes Sentralforbund
Private skoler
Lærerorganisasjonene

Ny særavtale for skoleverket om tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser

Den 2. april 2003 ble det holdt forhandlinger mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og berørte organisasjoner om tilpasninger til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser for skoleverket.


Partene ble enige om følgende endringer i tidligere tilpasninger for skoleverket til hovedavtalens fellesbestemmelser, gjengitt i Tillegg nr 3 til F-4073:

"Innledende merknader

4. avsnitt: Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet erstattes med Utdannings- og forskningsdepartementet.

§ 8.Arbeidstid på reiser innenlands

Nåværende tilpasninger bortfaller og erstattes av:

Der arbeidstakeren reiser sammen med og har ansvar for elev(er) følges bestemmelsene i særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket, dog slik at man ved reise sammen med elever har rettigheter etter reiseregulativet i staten. Bestemmelsene i § 8 kommer kun til anvendelse i de tilfelle der reiser foretas uten at arbeidstakeren reiser sammen med og har ansvar for elev(er).

§ 9.Lønn

I tilpasning til nr. 1, første avsnitt, strykes Norsk Lærerlag.

§ 17. Hjemmevakt

For pedagogisk personale i folkehøgskolen gjelder følgende:

Tilsyn/hvilende vakt :

Som kompensasjon for ulemper ved undervisning på lørdager, tilsyn på lørdager, søndager og ellers i uken og hvilende vakt på kvelds- og nattetid gis lærer i hel stilling et tillegg svarende til tilleggsregulativets trinn 17. Lærer som ikke har hel stilling, men som utfører slikt tilsyn/hvilende vakt får godtgjøring i forhold til stillingens størrelse.

Det forutsettes at tillegget bare utbetales til innehavere av stillinger i de koder som etter gjeldende regler kan utbetales overtid.

Tillegget erstatter kompensasjon etter fellesbestemmelsenes §§ 15, 16 og 17.

§ 19. Fødsels- og adopsjonspermisjoner mv.

Følgende avsnitt strykes:

Følgende forhold virker utsettende, men ikke avbrytende på opptjeningstiden for å få rett til lønn under svangerskaps-/fødselspermisjon:

- studiepermisjon av inntil ett års varighet

- omsorgspermisjon

Den umiddelbart forutgående tjenesten må imidlertid være av minst en måneds varighet.

Særavtalen for skoleverket om tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser revideres i samsvar med protokollen.

Virkningstidspunkt
Tilpasningsavtalen gjelder f.o.m.01.05.03 t.o.m 30.04.04."

Revidert Særavtale for skoleverket om tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, ferieloven og enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven følger som vedlegg 1 til rundskrivet og erstatter tidligere avtale i Tillegg nr. 3 til F - 4073.

Med hilsen

Ulla Werner e.f.
avdelingsdirektør]

Vidar Kåsin
seniorrådgiver

1 vedlegg