Tilskuddsbrev for private høyskoler 2016

Tilskuddsbrevet er departementets sentrale oppdragsdokument overfor de private høyskolene som mottar statstilskudd. Brevet er hovedkanalen for formidling av de vilkår og forutsetninger departementet stiller for det aktuelle budsjettåret, og som mottakerne aksepterer ved å ta i bruk midlene.