Tilstandsrapport for høyere utdanning 2017

Den årlige tilstandsrapporten for høyere utdanning har i år fått en mer konsentrert form med vekt på sentrale temaområder, indikatorer og utviklingstrekk.

 Informasjon som tidligere fantes i hovedrapporten, er flyttet til vedlegget. Der finnes i tillegg alle resultater i universitets- og høyskolesektoren fordelt på den enkelte institusjon. Dette er angitt for hvert kapittel.

Rapporten inneholder kapitler om utdanning, forskning, styring og økonomi og menneskelige ressurser. Internasjonalisering omtales som tema i utdannings- og forskningskapitlet. I og med at det nå er færre institusjoner, er ikke lenger tabellene i rapporten inndelt etter
institusjonskategori, men bare i statlige og private institusjoner.

Årets fordypningskapittel er viet det nye institusjonslandskapet i høyere utdanning. Med fusjonene som trådte i kraft 1. januar i år er det tatt et nytt viktig steg i strukturreformen som ble introdusert i Meld. St. 18 (2014–15) Konsentrasjon for kvalitet. Kapitlet beskriver utviklingen ved de fire statlige institusjonene som ble resultatet av fusjonene ett år tidligere, altså 1. januar 2016: Høgskolen i Sørøst-Norge, Nord universitet, NTNU og UiT – Norges arktiske universitet.

Tilstandsrapporten utgjør et viktig grunnlag for etatsstyringen av den statlige universitets- og høyskolesektoren og for dialogen med de private lærestedene. Den brukes også som grunnlag for politikkutvikling og i departementets budsjettarbeid. Vi håper universiteter, høyskoler og
andre aktører med interesse for sektoren finner rapporten nyttig.

Datagrunnlaget er i hovedsak fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved Norsk senter for forskningsdata (NSD). NSD gjør et viktig arbeid med å tilrettelegge data, tabeller og figurer til rapporten. Tilstandsrapporten er også supplert med data fra andre kilder.
Disse kildene er oppgitt der de er brukt. Rapporten bygger i hovedsak på data fra 2016.

Tilstandsrapporten utarbeides av analyseteamet i Universitets- og høyskoleavdelingen, i samarbeid med Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk (AIK) og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Følgende har deltatt i arbeidet: Hild Marte Bjørnsen, Izabela E. Buraczewska, Monica Hanssen, Steinar Johannessen, Ingvild Marheim Larsen, Sverre Rustad, Gro Beate Vige, Pernille Ziegler, Zheng Ørvim Yuan og Dag Stenvoll (SIU).