Tinius stiftelsen

Vedlegg til Radio VGs søknad om radiokonsesjon

Vedlegg til Radio VG ved Verdens Gangs søknad om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge for perioden 2004-2013:

Tinius stiftelsen

Tinius Nagell-Erichsen, eier av Blommenholm Industrier AS, er største aksjonær i Schibsted ASA med 26,11% av aksjene. I 1996 opprettet Tinius Nagell-Erichsen "Stiftelsen Tinius" som kontrollerer stemmeretten på aksjene som Blommenholm Industrier AS eier. Opprettelsen av stiftelsen Tinius utgjør en helt spesiell garanti for frihet og uavhengighet for Schibsteds aviser og massemedia og et hovedelement i retningslinjene for Stiftelsen Tinius er at Schibstedkonsernet skal videreføres som mediakonsern, drevet etter de samme redaksjonelle- og forretningsmessige hovedretningslinjer som i dag. Forutsetningen om redaksjonell uavhengighet, troverdighet og kvalitet i avisene skal være retningsgivende også for andre medier og utgivelser i virksomheter som eies av Schibstedkonsernet.

Redegjørelse gitt av Tinius Nagell-Erichsen etter Schibsted ASAs generalforsamling 8. mai 1996:

"Eierskapet betyr noe meget mer for en avis enn for en vanlig industribedrift. Avisen er ikke et vanlig produkt, men mer et forum for helt vital samfunns-informasjon og meningsbrytning som vår demokratiske samfunnsform hviler på.

Aviseierskapet bør derfor i tillegg til å være langsiktig, åpent forplikte seg til de verdier avisen står for."

Eierpart
Til tider kan det være nødvendig å forsvare disse verdier slik at avisen fortsatt er fri og uavhengig. Det er da en fordel å eie en større part.

Min eierpart på 26,1% av Schibsted-konsernet er sikret spesielle rettigheter i bedriftens vedtektssystem. Disse rettighetene ville normalt kreve en langt større eierpart, men var en del av mine betingelser for å være med på overgangen fra et privat ansvarlig firma til et åpent aksjeselskap for flere år siden.

Så lenge min post holdes samlet utgjør den derfor en helt spesiell garanti for frihet og uavhengighet for Schibsteds aviser og massemedia. Styrken i denne samlede post er så sterk at eventuelle oppkjøp vil være meget vanskelig.

For å holde denne posten samlet opprettet jeg først Blommenholm Industrier hvor det i tillegg til en aksjestruktur med vanlig utbytte kun er en aksje (A) med stemmerett.

Retningslinjer
Ved min bortgang eller på det tidspunkt jeg bestemmer vil A-aksjen bli overført til "Stiftelsen Tinius" som vil forvalte den efter følgende retningslinjer:

"Schibsted-konsernet skal videreføres som mediakonsern, drevet etter de samme redaksjonelle- og forretningsmessige hovedretningslinjer som i dag. I forhold til Aftenposten og Verdens Gang er formålet å opprettholde den rolle disse avisene hittil har hatt i det norske samfunn.

(i) Aftenposten og Verdens Gang skal ha frie og uavhengige redaksjoner.

(ii) Aftenposten og Verdens Gang skal ha som utgangspunkt det kristne verdigrunnlag, norsk kultur og demokratiske prinsipper.

(iii) I overensstemmelse med de forutsetninger som ligger til grunn for utgivelsen av avisene, skal Aftenposten og Verdens Gang representere kvalitet og troverdighet. De to aviser skal bringe informasjon om vesentlige spørsmål.

Forutsetningen om redaksjonell uavhengighet, troverdighet og kvalitet i avisene skal være retningsgivende også for andre medier og utgivelser i virksomheter som eies av Schibsted-konsernet.

Stiftelsen skal arbeide for en langsiktig, sunn økonomisk utvikling av Schibsted-konsernet.

Stiftelsen skal også ved behov arbeide for å påvirke de rammebetingelser som er vesentlige for å sikre frie og uavhengige redaksjoner i øvrige medievirksomheter".

Stiftelsens styre
Som styre i stiftelsen har jeg utpekt Bjørn A. Holter-Hovind, Ole Jacob Sunde og John A. Rein, med meg selv som formann.

Hvorfor akkurat disse? Vi har arbeidet sammen med organisering av Schibsted i mange år. De har tatt del i gruppens styre og stell og jeg vet ikke om noen bedre.

"Stiftelsen Tinius" er i dag registrert hos fylkesmannen i Oslo og Akershus. Stiftelsen er ved gavebrev fra meg blitt tilført NOK 10 millioner. Størrelsen av beløpet understreker den betydning jeg tillegger stiftelsen."