TV Invest AS - Utlysing av konsesjon for riksdekkende radio

TV Invest AS
Aslaug Vaas vei 4, 0766 Oslo, Norway
Tel.: (+47) 23 082 720 - Fax: (+47) 22 140 198
E-mail:
rynning@online.no
Foretaksnr. NO: 979 868 111 - Bank: DnB

Kultur- og Kirkedepartementet
Statsråd Valgerd Svarstad Haugland

Oslo, 22.juli 2002

Utlysning av konsesjon for riksdekkende radio

Som aktuell søker av konsesjon for riksdekkende radio ønsker vi klargjort premissene for konkurransen.

Dette er aktualisert av oppslag i Dagens Næringsliv 17.juli, som referer til Kampanje.com. Her fremgår det at Høyre og Fremskrittspartiet gir støtte til å gi den nye konsesjonen til P4.

Olemic Thommessen mener at hensynet til kostbare investeringer for P4 må veie tungt. Vi vil gjerne få opplyst om dette er et punkt som vil bli vektlagt i konkurransen om konsesjonen.

Ulf Erik Knudsen har uttalt at regjeringen får bråk i Stortinget om konsesjonen til P4 ikke fornyes. Vi vil gjerne få opplyst om dette er et punkt som vil bli vektlagt i konkurransen.

Vi vil også gjerne ha opplyst om det blir en reell konkurranse om konsesjonen eller om politisk synsing er et avgjørende element for tildelingen.

Samtidig ønskes en bekreftelse på at nåværende riksdekningsavtales punkt om at fornyelse er det normale ikke vil bli tillagt vekt i konkurransen. Det er da heller ikke nevnt i søknadsdokumentet som et moment for tildeling.

Under avsnittet om søknadsbehandling i søknadsdokumentet er det angitt hva departementet vil legge vekt på ved tildelingen. Det er angitt at det primært skal konkurreres om allmennkringkasting. Det oppgis at departementet også vil legge vekt på planer for finansiering av etablering og drift av virksomheten. Vi forstår dette dit hen at dette siste punkt mer er et tilstrekkelighetskriterium, altså en forutsetning om at planene er realistiske, fremfor et selvstendig konkurranseelement. Vi vil gjerne ha opplyst om dette er en korrekt forståelse.

Departementet hekter imidlertid på uttrykket "Blant annet" når det gjelder andre forhold enn det primære konkurranseelementet allmennkringkasting. Dette er for uklart, og legger forholdene til rette for at departementet i etterhånd kan fastlegge hva man vil legge vekt på. Om det er andre elementer som vil bli tillagt vekt, må dette oppgis konkret, og vi ber derfor om en konkretisering, om departementet har ment noe konkret med dette uttrykket.

Vi ønsker også opplyst om lokalisering er et konkurranseelement, eller om søkere med forskjellig lokalisering blir stilt likt, så lenge kravet om lokalisering utenfor Oslo er tilfredstilt.

Når det gjelder det hovedelementet som konkurransen består i, oppfyllelse av allmennkringkastingsoppdraget, ber vi om en konkretisering av hvorledes departementet vil skille søkerne.

Ellers vil vi påpeke at det meget høye vederlaget som skal betales ett år før konsesjonens start i betydelig grad favoriserer den nåværende konsesjonær. Dette skyldes at en ny aktør i tillegg får etableringskostnader, som P4 ikke får. Dertil har P4 fra start en positiv cash-flow å trekke vederlaget fra.

Vi går ut fra at departementet er kjent med at alminnelig teori om anbud peker på at høye startvederlag favoriserer den eksisterende konsesjonær. Vi er overrasket over at det ikke er et alternativ til et slikt høyt startvederlag, noe som var tilfelle ved utlysningen av konsesjonen for riksdekkende fjernsyn. Vederlaget er også høyt i forhold til fjernsynskonsesjonen. Enda høyere blir det når det er fastlagt at konkurransen vil øke på radiosiden gjennom en ytterligere konsesjon.

Vederlagskravet er faktisk så høyt, at en ny aktør ikke kan regne med å få tilbake investeringen før langt inn i siste halvdel av konsesjonsperioden, om det oppstilles realistiske regnestykker for oppfyllelse av gode prinsipper for allmennkringkasting, og hensikten er å bygge et nytt, sterkt journalistisk miljø.

Når det gjelder tilleggskonsesjonen for radio, som senere vil bli utlyst, har vi noen kommentarer og spørsmål.

Vi vil gjerne ha opplyst hva vederlaget vil bli for denne, og hvilke forpliktelser til innhold som vil bli stilt (Allmennkringkasting?). Dette har betydning for den fremtidige konkurransesituasjonen.

Såfremt en ny aktør får gunstigere konkurransebetingelser, vil dette bidra negativt for den riksdekkende konsesjonen.

Samtidig er det klart at det ikke vil være økonomisk grunnlag for annet enn vederlag fordelt over konsesjonsperioden for tilleggskonsesjonen. Dermed vil det allerede være etablert en uheldig forskjellsbehandling mellom de to konsesjonene.

For øvrig hersker det usikkerhet om rikskonsesjonens dekningsgrad i fremtiden. Det heter i utlysningsteksten at man må regne med bortfall av enkelte frekvenser til fordel for en ny privat konsesjon (P5).

Dette har vi utdypet i vårt brev 6.juni, hvor vi har bedt om svar. Vi kan ikke se å ha mottatt svar på dette brevet, og benytter anledningen til å minne om dette.

Hilsen

TV Invest AS

Erik Rynning
Styreleder