Utbygging av det femte riksnettet for radio i fm-båndet

Norsk rikskringkasting
Nils Heldal
Bj. Bjørnsons plass 1
0340 OSLO

Deres ref.

Vår ref.

Dato

2002/7 ME/ME3 ASK:elt

17.06.2003

Utbygging av det femte riksnettet for radio i fm-båndet

Vi viser til NRKs brev av 11. juni d.å. om Norkrings planer for utbygging av det femte riksnettet for radio i FM-båndet.

Kultur- og kirkedepartementet vil ved konsesjonstildelingen ikke fravike de premissene for sendernettet for den nye radiokanalen som framgår av konsesjonsutlysingen for det femte riksnettet (jf pkt 1) og som har ligget til grunn for Post- og teletilsynets planlegging av nettet og den nødvendige frekvenstillatelsen for dette. Disse premissene ble også presentert av statsråd Valgerd Svarstad Haugland for Stortinget da hun redegjorde for at hun ville legge til rette for en ny radiokanal. Departementet forutsetter derfor at den som tildeles konsesjonen sørger for at sendernettet blir etablert i tråd med disse premissene. Som det framgår av utlysingen er det bla. en klar forutsetning at den nye kanalen ikke skal innvirke negativt på den eksisterende frekvensbruken til NRKs radiokanaler i FM-båndet.

Med hilsen


Øyvind Christensen e.f.
avdelingsdirektør

Åsta Skre
underdirektør