Utlysing av konsesjon for riksdekkende radio

Svar fra KKD til TV Invest AS 27.09.02

TV Invest AS
Erik Rynning
Aslaug Vaas vei 4
0766 OSLO

Deres ref.

Vår ref.

Dato

2002/733 ME ASK:elt

27.09.2002

Utlysing av konsesjon for riksdekkende radio

Vi viser til Deres brev av 27. august i år om utlysing av konsesjonen til riksdekkende reklamefinansiert radio. Departementet har tidligere per e-post varslet Dem om at vi ikke har hatt anledning til å besvare henvendelsen Deres før søknadsfristen for konsesjonen utløp.

Vi har merket oss synspunktene Deres om utlysingsformen som ble valgt for radiokonsesjonen, og at De ikke har levert søknad om konsesjon.

For 2002 har Stortinget gjort vedtak om at det kan kreves vederlag for konsesjonen ved tildeling. Vederlaget ble fastsatt til 160 millioner kroner. Da søknadsfristen gikk ut 4. september i år, hadde departementet mottatt seks søknader. Vi konstaterer derfor at det er konkurranse om konsesjonen.

Tildeling av konsesjonen skal være basert på skjønn, jf. vår omtale av dette i brev av 16. august i år til Dem. Kultur- og kirkedepartementet har i utlysingen listet opp programkategorier og andre krav til driften som konsesjonæren i det minste må oppfylle. Kringkastingsdrift, i motsetning til en rekke andre virksomheter det kreves konsesjon for, innebærer også redaksjonell virksomhet. Departementet har derfor funnet det riktig av prinsipielle grunner å ikke detaljere vilkårene nærmere før søkerne selv har framlagt sine planer. Samtidig er det en forutsetning for tildelingsformen at søkerne skal konkurrere om å tilby innhold mv. som utfyller og supplerer minstekravene.

Departementet vil ved vurderingen av søknadene kontrollere om de enkelte søkerne oppfyller minimumsvilkårene i søknadsdokumentet. Med hensyn til oppfyllelse av allmennkringkastingsoppdraget vil departementet legge vekt på i hvilken grad søkerne på en realistisk måte viser at de vil ivareta de ulike forpliktelsene knyttet til dette oppdraget. Når det gjelder valg av lokalisering vil dette inngå i den generelle vurderingen av søkernes planer for organisering av driften.

Som vi opplyste i vårt brev av 16. august d.å., finner vi det av prinsipielle grunner ikke riktig å kommentere Deres merknader knyttet til konkrete radiobedrifter.

Vi har merket oss Deres synspunkter angående tildeling av en femte radiokonsesjon.

Med hilsen

Valgerd Svarstad Haugland
statsråd

Roy Kristiansen
ekspedisjonssjef