Utlysning av konsesjon for riksdekkende radio

Brev fra TV Invest AS 27. august 2002

TV Invest AS
Aslaug Vaas vei 4, 0766 Oslo, Norway
Tel.: (+47) 23 082 720 - Fax: (+47) 22 140 198
E-mail:
rynning@online.no
Foretaksnr. NO: 979 868 111 - Bank: DnB

Oslo, 27.august 2002

Kultur- og Kirkedepartementet
Statsråd Valgerd Svarstad Haugland

Deres ref. 2002/733ME3 ASK:elt

Utlysning av konsesjon for riksdekkende radio

Vi meddeler med dette at vi ikke kommer til å søke konsesjon for riksdekkende radio.

Dette er til tross for at vi i mer enn ett år har arbeidet med forberedelser for etablering av en ny riksdekkende radio, og har ferdig utarbeidet en omfattende og detaljert søknad.

Begrunnelsen er todelt:

  1. Det meget høye startvederlaget på 160 millioner kroner, som skal betales et år før virksomhetens start, innebærer at det ikke er regningssvarende for en ny aktør i forhold til risikoen. Dertil er et så høyt startvederlag en sterk favorisering av den nåværende konsesjonær P4, som har en etablert, positiv cash-flow, og som heller ikke får de startomkostninger som fordres for å etablere seg i markedet. Det er vår mening at det neppe heller kommer andre seriøse søknader med vilje til allmennkringkasting og etablering av nytt, selvstendig redaksjonelt miljø, og med reell sjanse til å få konsesjonen tildelt.
  1. Konkurranselovene forutsetter en objektiv og transparent måte å tildele konsesjon på. Kultur- og Kirkedepartementet har ikke tatt nødvendig hensyn til dette.

    Det henvises i denne sammenheng også til Konkurransetilsynets brev til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 16.august, hvor det fremgår at Konkurransetilsynet er kritisk til den konkurranseform som Kultur- og kirkedepartementet har lagt opp til for riksdekkende radio. Fra vår side ble anført den samme innvending mot utlysningen av konsesjon for riksdekkende televisjon i år 2001.

Vi har i vårt brev 22.juli stillet spørsmål til Kultur- og kirkedepartementet vedrørende mangel på overholdelse av konkurranselovene i forbindelse med utlysning av konsesjon for riksdekkende radio. Svaret fra departementet 16.august er ikke klargjørende med henblikk på hvordan departementet på en objektiv og transparent måte vil foreta en tildeling av konsesjon.

Dertil kommer at flere spørsmål ikke er besvart i det hele tatt. Noen av disse er:

  1. Vi ønsket en bekreftelse på at nåværende avtalepunkt med P4 om at fornyelse er det normale ikke vil bli tillagt vekt i konkurransen.
  1. Vi ønsket også opplyst om lokalisering er et konkurranseelement, eller om søkere med forskjellig lokalisering blir stilt likt, så lenge kravet om lokalisering utenfor Oslo er tilfredstilt.
  1. Når det gjelder det hovedelementet som konkurransen består i, oppfyllelse av allmennkringkastingsoppdraget, ba vi om en konkretisering av hvorledes departementet vil skille søkerne.

I departementets svarbrev 16.august vil vi på den annen side si oss tilfreds med at departementet har presisert at man vil legge vekt på konkurransehensyn ved vurdering av søkerne. Dette innebærer at flere, som har oppgitt til pressen at de kunne tenke seg å søke konsesjon for riksdekkende radio, ikke vil komme i betraktning.

Når det gjelder en femte radiokonsesjon, tar vi til etterretning at vederlaget vil bli 90 millioner kroner. Vi regner med at også dette beløpet skal innbetales kontant rundt ett år før start av virksomheten. For øvrig vil vi legge til at vi antar at det heller ikke i denne sammenheng vil bli mange seriøse søkere. For oss er det uaktuelt å vurdere å søke på en slik konsesjon med et så urealistisk høyt startvederlag.

Vi ser fram til at Kultur- og kirkedepartementet besvarer de stilte spørsmål, slik at aktuelle søkere kan forholde seg til disse svarene.

Hilsen

TV Invest AS

Erik Rynning
Styreleder