Utnevning av jordskifterettsleder ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

Bifalt ved kgl. res. av 25. juni 2004

Landbruksdepartementet

Statsråd: Lars Sponheim

KONGELIG RESOLUSJON

Ref.nr.: 14/04
Saksnr: 200302486
Dato: 15.06.04

Utnevning av jordskifterettsleder ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

Stillingen som jordskifterettsleder ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett er ledig som følge av at tidligere jordskifterettsleder har sagt opp.

For stillingen som jordskiftedommer kreves utdannelse som jordskiftekandidat fra Norges Landbrukshøgskole. Stillingen ble lyst ut i Norsk lysingsblad med søknadsfrist 01.10.03.

Etter søknadsfristens utløp har det meldt seg 3 søkere. Søkerlisten følger vedlagt. Det er foretatt intervju av avdelingsdirektør Anton S. Bachke, som også har utarbeidet en skriftlig uttalelse om søkerne. I henhold til personalreglementet er søknadene forelagt innstilling- og tilsettingsrådet i Jordskifterettene til uttalelse.

På bakgrunn av avdelingsdirektørs skriftlige uttalelse, og innstilling- og tilsettingsrådet uttalelse foreslår departementet følgende rangering:

  1. Søker nr. 2 Ann Man Sandvin Hardeland
  2. Søker nr. i Oddmund Roalkvam

Utnevnelse skjer med forbehold om at søkeren senere undertegner embetseden.

Søker nr. 2, Ann Mani Sandvin Hardeland, 33 år. Søker er utdannet jordskiftekandidat ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) fra 1996. Hardeland har vært tilsatt i jordskifteretten, først som avdelingsingeniør, så som overingeniør med allment løyve. Fra 2003 har hun vært tilsatt som jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett. Hun er vurdert til å ha gode egenskaper som jordskifterettsleder og har anbefaling fra nåværende arbeidsgiver.

Søker nr. 1, Oddmund Roalkvam, 44 år. Søker er utdannet jordskiftekandidat ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) fra 2003. Roalkvam har vært tilsatt ved Fylkeskartkontoret fra 1980 før han ble tilsatt i jordskifteretten i 1989, først som avdelingsingeniør, så som overingeniør med allment løyve. Fra 2004 har han vært tilsatt som jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett. Han er vurdert til å ha gode egenskaper som jordskifterettsleder og har anbefaling fra nåværende arbeidsgiver

Landbruksdepartementet

t i l r å r:

Utnevning av jordskiftedommer Ann Mai Sandvin Hardeland til jordskifterettsleder ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Bifalt ved kgl.res av 25. juni 2004