Utredning – rettslig handlingsrom for et generelt pålegg mot offentlige organer og virksomheter om aktivt å tilgjengeliggjøre offentlig informasjon

Advokatfirma Kluge har utredet det juridiske handlingsrommet for en mulig plikt til å publisere offentlig informasjon for viderebruk.

Utredning – rettslig handlingsrom for et generelt pålegg mot offentlige organer og virksomheter om aktivt å tilgjengeliggjøre offentlig informasjon (pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) arbeider kontinuerlig med hvordan tilgangen til offentlige data kan bedres slik at økt viderebruk og gjenbruk av data kan legge til rette for innovasjon, verdiskaping og økt effektivitet. I tråd med strategi for digitalisering av offentlig sektor fra 2019, der et av regjeringens tiltak er å "Utrede mulig plikt til å publisere åpne offentlige data", har KMD fått utredet det juridiske handlingsrommet for en mulig plikt til å publisere offentlig informasjon for viderebruk.

Advokatfirma Kluge fikk oppdraget og leverte i mai 2020 sin utredning. Konklusjonen fra Kluge er at det ikke er noe i veien for å etablere en tilgjengeliggjøringsplikt for offentlige data i en egen særlov med forskrift. En slik lov vil måtte ta hensyn til de samme avgrensninger av plikten som også følger av offentlighetsloven (personvern, tredjeparts rettigheter og nasjonal sikkerhet). Kluge tar ikke konkret stilling til hvilken informasjon (inkl. datasett) plikten skal gjelde, dette må utredes nærmere i oppfølgingen av rapporten.

Rapporten er et viktig grunnlag for arbeidet med en ny stortingsmelding om dataøkonomi og innovasjon, som departementet skal legge fram ved årsskiftet 2020/21.