Utredning av byggskadeforsikring og - register

Menon-publikasjon nr. 119/2020/ Actecan. Rapport utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I februar 2020 leverte Byggkvalitetutvalget sine anbefalinger om hvordan man i større grad kan sikre forsvarlig byggkvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider nå med å følge opp anbefalingene. I den forbindelse har Menon Economics og Actecan utredet utvalgets anbefaling om å innføre byggskadeforsikring og -register.

De har konkretisert seks modeller som er vurdert opp mot videreføring av dagens situasjon. Modellene som kommer best ut når det gjelder ikke-prissatt nytte, kommer dårligst ut når det gjelder prissatte virkninger. Hvilken modell som eventuelt velges, avhenger dermed av hva man mener den ikke-prissatte nytten er verdt for samfunnet. Analysen viser også at en utvidelse av dagens reklamasjonsrett fra fem til ti år sannsynligvis er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Rapporten kan du lese her: 
Utredning av byggskadeforsikring- og -register (pdf)