Utredning om regler for personvern i lover som forvaltes av Nav

Digital praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen i lys av regelverk om taushetsplikt, personvern og informasjonsforvaltning

OsloMet og UiTs utredning om personvern i lover som forvaltes av Nav.

OsloMet – storbyuniversitetet og UiT – Norges arktiske universitet, har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet skrevet en utredning knyttet til bestemmelser om personvern (taushetsplikt, innhenting, bruk og deling av taushetspliktig informasjon) i regelverk som forvaltes av Nav.