Utslippstillatelse for CO2 for Statoils kraftvarmeverk på Mongstad:

Utslippstillatelse for CO2 for Statoils kraftvarmeverk på Mongstad:

Utslippstillatelse for CO2 for Statoils kraftvarmeverk på Mongstad gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, § 11, jf § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 30. juni 2005, samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden.

Tillatelsen gjelder for energiproduksjon i kraftvarmeverk med installert effekt på ca. 800 MW innfyrt gass (med produksjon av ca. 350 MW varme og ca. 280 MW elektrisk kraft).

Vilkår:

  1. Statoil gis tillatelse som omsøkt for CO2-utslippene fra det planlagte kraftvarmeverket på Mongstad. Inntil et fullskala CO2-håndteringsanlegg er på plass gjelder følgende utslippsbegrensninger for kraftvarmeverket: 1 300 000 tonn CO2/år.
  2. Det skal etableres fullskala CO2-håndtering fra kraftvarmeverket innen utløpet av 2014.
  3. Arbeidet med tilretteleggelse og iverksettelse av CO2-fangst fra kraftvarmeverket skal starte umiddelbart etter at utslipptillatelsen er gitt. Realiseringen av fangstanlegget skal foregå parallelt med byggingen av kraftvarmeverket. Første steg CO2-fangst fra kraftvarmeverket skal settes i drift samtidig med oppstart av kraftvarmeverket. Fra dette tidspunkt skal det fanges minst 100 000 tonn CO2/år. Fanget CO2 skal ikke slippes ut i atmosfæren.
  4. Det skal innen første kvartal 2009 utarbeides en avtale for gjennomføring av fullskala CO2-håndtering fra kraftvarmeverket. Basert på erfaringene fra første steg skal det i løpet av 2012 fremlegges for forurensningsmyndigheten en detaljert plan med en løsning for andre steg, etablering av fullskala CO2-håndtering for kraftvarmeverket. Investeringsbeslutning skal tas i løpet av 2012, hvoretter gjennomføring av prosjektet starter umiddelbart.
  5. Punkt 2, 3 og 4 skal iverksettes i henhold til avtale inngått mellom Statoil og staten v/Olje- og energidepartementet (”Gjennomføringsavtalen”).
  6. Statoil skal innen utgangen av 2008 fremlegge for forurensningsmyndigheten en overordnet plan for etablering av fullskala CO2-håndtering for de største utslippene (kraftvarmeverket, cracker og reformer) på Mongstad.
  7. Statoil skal legge til rette for fangst av CO2 fra kraftvarmeverket, samt fra reformeranlegget og crackeranlegget på raffineriet ved å bygge nødvendige tilknytningspunkter.
  8. Staten forplikter seg til å bidra økonomisk til etablering av CO2-håndtering fra kraftvarmeverket på Mongstad, jf. gjennomføringsavtalen. Vilkårene i denne tillatelsen bygger på den forutsetning at staten bidrar som forutsatt i avtalen.
  9. Tillatelsen gjelder fra det tidspunkt det er inngått bindende gjennomføringsavtale mellom Statoil og staten v/Olje- og energidepartementet.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Kongen i Statsråd av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet frem eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Miljøverndepartementet.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes.