Varsel om forslag til midlertidig endring i friskoleloven

Varsel om forslag til midlertidig endring i friskoleloven

Deres ref

Vår ref

Dato

200504133-/ME

16.12.2005

Det følger av flertallsregjeringens politiske plattform (Soria Moria-erklæringen) at regjeringen vil gjennomgå regelverk og støtteordninger for frittstående skoler (friskoler) for å stramme inn utbredelsen av friskoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.

Utdannings- og forskningsdepartementet har satt i gang et større arbeid med tanke på omfattende og helhetlige endringer i friskoleloven i samsvar med regjeringens politikk. Forslag til mer omfattende og permanente endringer i friskoleloven vil bli sendt på høring høsten 2006 og et lovforslag vil bli lagt frem for Stortinget våren 2007. For å stoppe den ukontrollerte veksten i friskoler inntil ny lov er på plass, er det nødvendig med midlertidige lovendringer. Høringsbrev med forslag om midlertidige endringer i friskoleloven er i dag sendt på høring. Utkastet inneholder forslag om at adgangen til å godkjenne nye friskoler midlertidig skal oppheves, og at godkjente skoler som ikke er i drift 13.12.2005 ikke får starte opp sin virksomhet etter friskoleloven. Det foreslås at departementet gis hjemmel til å gjøre unntak i særlige tilfeller, dette for å unngå uheldige utslag av den midlertidige godkjenningsstoppen. Unntaket vil først og fremst være aktuelt ved etablering av såkalte grendeskoler. En nærmere beskrivelse av unntakshjemmelen vil bli gitt i den Odelstingsproposisjon som legges frem for Stortinget etter at høringsrunden er avsluttet 31. januar 2006.

Hovedpunktene i høringsutkastet ble varslet av kunnskapsminister Øystein Djupedal ved pressemelding og pressekonferanse 13.12.2005. Dette ble gjort for gjøre hovedpunktene i forslagene offentlig kjent tidligst mulig for de lovendringsforslaget vil berøre. Det er viktig med snarlig varsel om den planlagte lovendringen både for elever, foreldre og skoler som er i ferd med å planlegge oppstart. Det er også viktig for de aktører som planlegger å søke om godkjenning, at det er klart tidligst mulig hvilke regler de vil måtte forholde seg til.

1. UFDs behandling av klagesaker fra skoler som ikke har startet opp 13.12.2005

Utdannings- og forskningsdepartementet har besluttet at behandlingen av de klager, som gjelder nyetableringer av friskoler som ikke har startet opp 13.12 2005 blir utsatt til de foreslåtte regelendringene er behandlet av Stortinget i vårsesjonen 2006. Begrunnelsen for å utsette klagebehandlingen er at de vedtak som fattes etter gjeldende friskolelov ikke vil ha noen virkning dersom det varslede lovforslaget blir vedtatt av Stortinget. Departementet mener derfor at utsettelsen må anses som ”grunnet” og i tråd med forvaltningsloven, jf § 11a hvor det heter at klager må behandles ” uten ugrunnet opphold”.

Det juridiske grunnlaget for beslutningen er vurdert av Lovavdelingen i Justisdepartementet. Uttalelsen om ” Grunnloven § 97 –inngrep i gitte tillatelser etter friskoleloven” er lagt ut på Web-adresse:

http://www.dep.no/jd/tolkningsuttalelser/statsrett/012041-990069/ram051-bn.html#ram51

Departementet har merket seg at det i media har vært uttrykt skepsis til det juridiske grunnlaget for den varslede lovendringen. Vi viser i denne forbindelse til ovennevnte vurdering fra Lovavdelingen, og vil peke på at skoler som til tross for departementets varsel velger å starte opp etter 13.12.2005 bør foreta en grundig vurdering av hvilken konsekvenser dette vil kunne få for skolen og dens elever. Likeledes bør skolene grundig vurdere sitt informasjonsansvar overfor elever og foresatte.

2. UFDs behandling av klager vedr. søknader om nyetablering av skoler som var i drift 13.12.2005, og klager vedrørende utvidelser og andre endringer ved eksisterende friskoler som var i drift innen13.12.2005.

Den forslåtte midlertidige lovendringen vil ikke ramme de nyetablerte skolene som var i drift 13.12.2005 eller allerede eksisterende skoler som er i drift. Ettersom en realitetsbehandling av klagene vil ha betydning for skolene, vil Utdannings- og forskningsdepartementet behandle disse klagesakene i tråd med gjeldende friskolelov så snart som mulig.

3. Utdanningsdirektoratets behandling av søknader om godkjenning avnye skoler skoleåret 2006-2007

Den foreslåtte lovendringen vil føre til at de søknadene om å få etablere nye friskoler som ligger til behandling i Utdanningsdirektoratet ikke vil gi rett til å starte opp som planlagt skoleåret 2006-2007

Utdannings- og forskningsdepartementet instruerte derfor Utdanningsdirektoratet den 13.12.2005 om ikke å behandle søknader om godkjenning av nye skoler.

Departementet forutsatte i instruksen at direktoratet skulle informere hver enkelt søker særskilt. Departementet har i ettertid kommet til at det er hensiktsmessig at samlet informasjon til den enkelte blir sendt ved varsel fra UFD.

Instruksen innebærer at behandlingen av de søknader om nyetablering av friskoler som nå ligger til behandling i Utdanningsdirektoratet blir utsatt til de foreslåtte lovendringene er behandlet i Stortinget våren 2006. Vi viser til punkt 1. ovenfor vedrørende de vurderinger som er gjort i forhold til at dette anses som et grunnet opphold i forhold til forvaltningsloven.

4. Utdanningsdirektoratets behandling av søknader om utvidelse og andre endringer ved allerede eksisterende friskoler som var i drift 13.12.2005

Fram til midlertidig lov om endringer i friskoleloven blir vedtatt av Stortinget vil søknader om endringer og utvidelser som har kommet inn innen 13.12.2005 bli behandlet etter gjeldende friskolelov.

Med hilsen

Johan Raaum (e.f.)
Ekspedisjonssjef Cathrin Sætre
avdelingsdirektør