Vedlegg m.67-95

Vedlegg

Oversikt over arbeidsoppgavene
Dette vedlegget er ikkje utfyllande når det gjeld FMLA sine arbeidsoppgaver. Det er formålet med arbeidsoppgavene som skal være førande for kor tidsbruken skal førast.

Landbruksbasert naeringsutvikling

Jordbruk

 • All planlegging, rådgiving og kursverksemd retta mot tradisjonelt jord- og hagebruk
 • Forvaltning av BU-midla retta mot tradisjonelt landbruk (inkl. midlar via SLB)
 • Organisert beitebruk
 • Avlingsskadetrygd
 • Toprisordninga for mjølk
 • Konsesjon gris/høns
 • Samordning privat/offentleg rådgiving
 • Samarbeidstiltak
 • Lovforvaltning'

Skogbruk

 • All planlegging, rådgiving og kursverksemd retta mot tradisjonelt skogbruk og oppbygging av skogressursane
 • Forvaltning av tilskotsordningar i skogbruket
 • Forvaltning av skogavgift og rentemidlar
 • Lovforvalting
 • Samarbeidstiltak
 • Frø- og avlstiltak

Andre bygdenæringar

 • Strategisk næringsplanlegging
 • Arbeid med å utnytte utmarka i næringsøymed
 • Planlegging, rådgiving og forvaltning i samband med BU-midla

Miljø- og arealforvaltning

Arealforvaltning

 • Arealforvaltning etter lovverket i: landbruket, plan- og bygningsloven, vassdrags- og veglov m.fl.
 • Tiltaksplanar i skogbruket
 • Områdeplanar i skogbruket
 • Kart- og geodataarbeid

1Lovforvaltningen må plasseres ut fra de intensjoner landbruksavdelingen legger til grunn gjennom forvaltningen

Naturforvaltning

 • Miljøtiltak i skogbruket som skaper grunnlag for vilt, fisk, dyr, friluftsliv og naturopplevingar
 • Verneskog
 • Saker knytta til naturvern- og friluftslov

Kulturlandskap

 • Saker som gjeld dispensasjonssøknader og oppfølgjing av brott på kriteria for generelle AK-tillegg
 • Forvaltning, rådgiving og planlegging i samband med spesielle AK-tiltak (særlege tiltak i kulturlandskapet)
 • Leplanting
 • Tunplanlegging
 • Freda og verneverdige bygningar i landbruket
 • Kulturminnevern
 • Gangvegar og skogsstiar
 • Tilplanting av jordbruksareal ute av drift

Ureining

 • Planlegging, forvaltning og rådgiving retta mot punktutslipp og arealavrenning
 • Organisering av bekkelag
 • Tiltak etter ureiningsloven (spredeareal m.m)
 • Radioaktivitet
 • Skogskadeovervaking

Velferds- og inntektspolitiske tiltak

Avløysarordninga

 • Avløysar
 • Ferie og fritid
 • Sjukdom
 • Landbruksvikar

Produksjonstillegg

Alle oppgaver

Stabsfunksjonar

Internadministrasjon (Statkonsults definisjon)

Interne aktivitetar som ikkje direkte er knytte til framstillinga av sluttprodukta, men som skal leggje forholda til rette for at verksemda på en mest mogleg effektiv måte kan levere sluttprodukta sine, herav feks:

Administrasjon av eiga verksemd:

 • Personalsaker
 • Budsjett- og rekneskapsarbeid
 • Verksemdplanlegging
 • Møter som omhandlar interne saker
 • Innkjøp av rekvisita og kontormateriell
 • Intern informasjon
 • Eigedomsforvaltning
 • Organisasjonsutvikling
 • Utvikling av interne, administrative retningslinjer

Hjelpe- og statsfunksjonar i verksemda:

 • Skriveteneste/forværelseteneste
 • Arbeidet med arkiv
 • Arbeidet med bibliotek
 • Distribusjon/transport/bodteneste
 • Drift, utvikling og vedlikehald av edb-utstyr
 • Resepsjon/sentralbord

Opplæring/eigenutvikling

 • Kursar og seminar
 • Litteraturstudiet, lesing av tidsskrifter osv.

Kontrolloppgaver

 • Tilskotsordningar

-investeringstilskott
-driftstilskott
-lover og instruksar
-produksjonkontroll
-investeringstiltak
-bu- og driveplikt
-konsesjon

 • Legalitetskontroll

Statistikk
Alle bidrag til offentleg statistilck

Beredskap

 • Utarbeiding og vedlikehald av beredskapslager
 • Rapportering
 • Øvingar

Støttefunksjonar overfor kommunane

 • Informasjon
 • Samlingar, opplæring
 • Rådgiving

Kontroll