Vedlegg til M-10/1995: Økonomiske virkemidler

Vedlegg: Økonomiske virkemidler

Hensiktsmessig og effektiv virkemiddelbruk er en grunnleggende forutsetning for økt måloppnåelse. Hovedutfordringen for arbeidet med miljøbasert næringsutvikling blir i større grad å se de ulike virkemidlene på landbruks- og miljøsiden i sammenheng.

Landbruks- og miljøvernmyndigheter disponerer et bredt sett av finansierings- og tilskuddsordninger som kan benyttes mht. miljøbasert næringsutvikling:

Landbruksforvaltningen har midler til både miljøtiltak og næringsutviklingstiltak, som i hovedsak er rettet mot næringsutøvere innen/tilknyttet landbruket. Disse midlene er finansiert over Landbrukets utviklingsfond og det forutsettes fylkesvise kvoter for bruk av midler.

 • Bygdeutviklingsmidler
 • Tilskudd til freda og verneverdige bygninger
 • Tilskudd til miljøtiltak

Tilskudd til særlige kulturlandskapstiltak

Miljøvernforvaltningens midler er i første rekke innrettet mot områder og tiltak som er åpne for allmennheten, eller rettet mot biotop- og bestandsforbedrende tiltak. Tiltakene kan dermed sies å være infrastrukturrettet i forhold til miljøbasert næringsutvikling og i liten grad rettet mot den enkelte næringsutøver. En del av kulturminnetiltakene er rettet mot enkeltpersoner/eiere av anlegg.

 • Aksjon vannmiljø
 • Tilskudd til friluftsformål
 • Statlig erverv, båndlegging av friluftsområder og tilskudd til kommunalt erverv og båndlegging
 • Tilskudd til lokale vilttiltak (inkl. villreintiltak)
 • Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål og fisketiltak
 • Tilskudd til kommunale tiltak for avfall og spesialavfall
 • Registrering av kulturminner
 • Tilskudd til kulturminnetiltak i fylkeskommunene
 • Kulturlandskapstiltak