Vedlegg 2 til M-11/1996

Vedlegg 2:

Foreløpig rapport for disponering av tilskuddsmidler til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket. Sendes innen 15.09.96. Adresse: Landbruksdepartementet, landbrukspolitisk avdeling, PB 8007 Dep,0030 OSLO

Sum innvilget kvote i 1996 ……………………………………………………………

Sum overført fra 1995 ........................................……………………………………

Søknader hittil i 1996: Antall.........Beløp: ........………………………………………

Tilsagn i996: Antall: ………………Beløp …………………………………………….

inndratt hittil i 1996: …………………………………………………………………….

Behov for ekstra kvote i 1996: .............................…………………………………..

Sum kvote som ikke benyttes i 1996 (kan omfordeles til andre
fylker)……………………………………………………………………………………..

Forventet behov i 1997…………………………………………………………………

Kommentarer: .......................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………

Fylkesmannen, Landbruksavdelingen i

Dato ………………………………att …………………………………………………..