M-11/1996 - Tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket

R-453 (08.03.1996)

Rundskriv
M-11/1996
R-453

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/01222

8. mars 1996

Vedlegg 1: Oversikt over midler til disposisjon over freda og verneverdige bygninger i 1996
Vedlegg 2: Skjema for foreløpig rapportering.

Til

Alle fylkesmenn, landbruksavdelingene Kommunene

Tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket:

1. Årsrapport 1995 og retningslinjer 1996

2. Fylkeskvoter 1996

3. Foreløpig rapportering, eventuell omfordeling av midler og årsrapportering 1996

1. Årsrapport 1995 og retningslinjer 1996

Årsrapport for -95 for ordningen tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket er ennå ikke ferdigstilt og vil bli sendt ut seinere. Landbruksdepartementet vil her kommentere noe av det som framkommer i årsrapportene.
Antallet søknader om tilskudd over til freda og verneverdige bygninger viste fortsatt en klar økning i 1995 i mange fylker. Totalt kom det inn 637 søknader i 1995 mot 556 søknader i 1994.
Flere fylker samordner tilskudd til freda og verneverdige bygninger med tilskudd til spesielle tiltak. De fleste fylker samarbeider aktivt med kulturminneforvaltningen ved behandlingen av søknader. Kulturminneforvaltningen har imidlertid begrenset arbeidskapasitet. Det er ønskelig at flere fylker etterhvert foretar registreringer som kan legges til grunn for videre arbeid med planer/ satsingsområder for bruken av midler til freda og verneverdige bygninger. Flere fylker bruker kulturlandskapsgruppa ved behandlingen av prinsipielle spørsmål i tilknytning til ordningen slik en gjør for tilskudd til spesielle tiltak.
Det er fortsatt forskjeller fylkene i mellom når det gjelder å gi tilskudd til våningshus/ bolighus o.l. som ikke skal nyttes i drifta/nye næringer. En vil her presisere at det kun er mindre utvendige påkostninger som kan gis tilskudd på slike bygninger (jfr. rundskriv M-24/ 95). Flere fylker rapporterer også om at mange søknader er uklare når det gjelder å dokumentere hvordan bygningene skal brukes i drifta. Landbruksavdelingene bør informere kommunene om hvilke krav de setter til utforming av søknadene.
Søkers utgifter til planlegging skal tas med i kostnadsoverslaget, men planleggingskostnadene bør begrenses mest mulig. Midler til befaringer, porto mm forutsettes dekket over landbruksavdelingenes vanlige driftsbudsjett.
Det arbeides med å fastsette ny felles forskrift, søknadsskjema og saksbehandlersystem for spesielle tiltak og freda og verneverdige bygninger som er ment å skulle gjelde fra 01. 01. 97. Inntil da vil en ellers vise til retningslinjer for bruk av midlene som er trukket opp i tidligere rundskriv.

Kulturminneår er fra sentralt hold planlagt i 1997.

2. Fylkeskvoter 1996

Ved jordbruksavtalen 1995 ble det avsatt 20 mill kr til ordningen med tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket for 1996.

Fordelingen av kvoter har skjedd på grunnlag av tidligere års kvoter, eventuell overføring fra 1995, meldt behov og rapporteringen om bruk og behov for midler. Departementet har derfor kommet fram til følgende fordeling til landbruksavdelingene:

Østfold

1.000.000

Rogaland

550,000

Akershus

500,000

Hordaland

1.800.000

Hedmark

1.250.000

Sogn og Fjordane

1.800.000

Oppland

2.150.000

Møre og Romsdal

950.000

Buskerud

2.350.000

Sør-Trøndelag

1.300.000

Vestfold

700.000

Nord-Trøndelag

.1.350.000

Telemark

1.200.000

Nordland

600,000

Aust-Agder

850.000

Troms

850.000

Vest-Agder

550.000

Finnmark

250.000

Merk!Alle utbetalinger skal fra og med 1. januar -96 belastes LUF, nytt kto.nr 810340-02-03. Det vises til brev herfra av 17.01.96 (S-267/96 AØ Wny).

Eventuelle overførte midler kommer i tillegg til den oppførte kvote, se vedlegg 1. Det vil fortsatt være adgang til å overføre ubrukte eller inndratte midler avsatt til ordningen i 1996 til samme formål i 1997.

3. Foreløpig rapportering, eventuell omfordeling og årsrapportering 1996

Departementet vil be om at det rapporteres om ubrukte midler som vil overstige kr. 150 000,- ved årets slutt innen 15. september 1996. Disse midlene vil da eventuelt kunne omfordeles til andre fylker. Samtidig ber en om en foreløpig rapportering om bruken av midlene på vedlagte skjema (vedlegg 2).

Årsrapporteringen skal skje innen 15. januar 1997. Rapporteringen brukes bl.a for å kartlegge behovet for midler foran jordbruksforhandlingene i -97. En tar sikte på en lignende rapportering for 1996 som i 1995, men departementet vil komme nærmere tilbake dette senere. Det vil bli foretatt noen forenklinger.

Med hilsen

Gabriella Dånmark

   
   

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Anette Søraas