Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i det femte riksnettet i FM-båndet

P4 - Radio Hele Norge ASA
2626 Lillehammer

Deres ref.

Vår ref.

Dato

2003/1672 ME/ME3 tab:MK

27.06.2003

Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i det femte riksnettet i FM-båndet

I Kultur- og kirkedepartementets vedtak

Kultur- og kirkedepartementet viser til kunngjøring av 28. februar 2003 av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i det femte riksnettet i FM-båndet, samt til Deres søknad av 30. april 2003. Departementet har med hjemmel i § 2-1 i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting fattet vedtak om å tildele P4 Radio Hele Norge ASA (P4)
konsesjon for reklamefinansiert radio i det femte riksnettet i FM-båndet for perioden
1. januar 2004 – 31. desember 2013. Med hjemmel i samme bestemmelse i kringkastingsloven har departementet fastsatt vilkår for konsesjonen. Disse følger som vedlegg.

II Departementets vurdering av søknadene og begrunnelse for vedtaket

Departementet har ved vurdering av søknadene primært lagt vekt på i hvilken grad søkerne har omfattende, varierte og forpliktende planer for å oppfylle programkravene i utlysingens pkt. 3.8 og 3.9. Videre er bl.a. planene for finansiering, etablering og drift av radiovirksomheten, samt de formål og prinsipper som ligger til grunn for lov 13. juni 1997 nr 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting vektlagt. Behandlingen av søknadene er således basert på et forvaltningsmessig skjønn innenfor de rammer som ble fastsatt i utlysingen.

Det var to søkere til konsesjonen; P4 og Kanal 5. Begge søkerne oppfylte grunnkravene for å kunne tildeles konsesjon. Begge søkerne ble også vurdert som uproblematiske i forhold til de formål og prinsipper som ligger til grunn for medieeierskapsloven.

Av utlysingsteksten pkt. 4 følger det at søkerne måtte sannsynliggjøre finansiell evne til å gjennomføre planene på en tilfredsstillende måte. Departementet har fått bistand av konsulentfirmaet eScienza i denne vurderingen. Konsulentfirmaet konkluderer med at P4 har tilstrekkelig finansiell evne til å gjennomføre sitt prosjekt. Når det gjelder Kanal 5 konkluderer eScienza med at selskapet vil være en ulønnsom virksomhet. Vedvarende underskudd vil, etter eScienzas vurdering, mest sannsynlig føre til at kanalen ikke vil klare å oppfylle sine forpliktelser om allmennkringkasting.

Departementet har merket seg eScienzas entydige konklusjon. Vi har imidlertid ikke funnet det nødvendig å ta konkret stilling til det forretningsmessige grunnlaget for Kanal 5s drift. Bakgrunnen for dette er at departementet har konkludert med at det uansett er P4 som har presentert de mest ambisiøse og omfattende planene for radiodriften.

Departementet har vurdert søkernes programplaner i forhold til kriteriene i utlysingen. Departementet har konkludert med at begge søkerne oppfyller programkravene i utlysingen. Begge har satt av et tilstrekkelig antall timer innenfor de relevante programkategorier til å oppfylle en allmennkringkasterfunksjon. Det er derfor primært rent kvalitative aspekter som har vært sentrale i departementets vurdering.

P4 har presentert en søknad som fremstår som mer nyansert og detaljert enn Kanal 5s søknad. Dermed er søknaden i større grad etterprøvbar og forpliktende. P4 fremstår også som den mest ambisiøse søkeren når det gjelder variasjon og bredde, både mellom og innenfor de ulike programkategorier og -sjangre. Departementet vil tilføye at P4 i de generelle beskrivelser og konkrete programeksempler i søknaden har en gjennomtenkt og bevisst holdning til bredde og fordypning i radiotilbudet.

Departementet har i tillegg til sin egen vurdering av programplanene innhentet uavhengige vurderinger av søkernes programplaner fra en dansk og en svensk medieforsker. Medieforskerne har hver for seg vurdert søkernes programplaner opp mot kriteriene i utlysingsteksten. Medieforskerne konkluderer med at begge søkerne oppfylte kravene i utlysingen, men at P4 er den søker som i størst grad oppfyller kravene i utlysingen.

Totalt sett er det etter departementets vurdering vesentlige kvalitetsforskjeller mellom hhv. P4s og Kanal 5s programplaner. Det er følgelig P4 som i størst grad har sannsynliggjort at kanalen vil oppfylle programkravene i utlysingen. Dette forhold, sett i sammenheng med den tvil som er reist rundt Kanal 5s fremtidige lønnsomhet, danner grunnlaget for departementets vedtak om konsesjonstildeling til P4.III Frekvenstillatelse

Post- og teletilsynet vil utstede tillatelse til å bruke frekvenser i det femte riksnettet i FM-båndet, jf. teleloven § 5-3, når den internasjonale koordineringen er gjennomført. Frekvenstillatelsen vil bli gitt med utgangspunkt i den foreløpige frekvensplanen som det er redegjort for i utlysingsdokumentet. P4 vil bli gitt anledning til å uttale seg om utformingen av tillatelsen. Departementet viser for øvrig til konsesjonsvilkårenes § 1-6 om frekvensrettigheter.

IV Klageadgang mv.

P4 skal så snart som mulig og senest innen tre uker skriftlig bekrefte om konsesjonen tas i mot. For øvrig viser departementet til klageadgangen i forvaltningsloven § 28 første ledd. Klagefristen er tre uker. Klage stiles til Kongen i statsråd og sendes Kultur- og kirkedepartementet. Det bestemmes herved at det ikke er adgang til å bringe vedtaket inn for domstolene før klageadgangen er benyttet og klagen avgjort av klageinstansen, jf tvistemålsloven § 437. Innsyn i saksdokumentene kan kreves så langt det er i samsvar med forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Ved for sen innbetaling av konsesjonsvederlaget på 90 mill. kroner, jf vilkårenes § 2-1, skal det svares renter etter lov 17. desember 1976, nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Det påvirker ikke betalingsfristen at klagefristen ikke er ute, eller at noen påklager konsesjonsvedtaket. Hvis konsesjonæren selv påklager utformingen av vedtaket, skal konsesjonsvederlaget likevel betales innen fristen, men med forbehold.

Departementet har for øvrig merket seg at P4 ikke har knyttet noe spesielt forbehold til søknaden, jf søknaden s. 44.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.

ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen

avdelingsdirektør

Kopi: Kanal 5

Vedlegg: Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA perioden 2004-2013 med vedlegg