Veileder for departementenes arbeid med kompetansebehov

Til innholdsfortegnelse

1 Målgruppe og formål

Målgruppen for denne veilederen er departementsansatte.

Veilederens formål er å forenkle samarbeidet mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og de andre departementene om samfunnets behov for utdanning og kompetanse.

Veilederen skal være et verktøy for å oppnå formålet, gjennom å

  • tydeliggjøre sektordepartementenes ansvar og KDs rolle (kap. 2)
  • vise departementenes muligheter for å påvirke dimensjonering av, og innhold i, høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning (kap. 3)
  • skape en felles referanseramme gjennom kunnskapsgrunnlaget (øvrige kapitler)

Det er kapittel 1-3 som utgjør selve veilederen, mens hensikten til de øvrige kapitlene er å gi leseren mulighet for fordypning og oppslag. Kapittel 4 og utover gir en oversikt over hva høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning er, hvordan dette systemet er organisert og ulike ressurser som er knyttet til disse sektorene. Utover en kortere omtale av videregående opplæring i kapittel 4.1, dreier veilederen seg i hovedsak om høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Bakgrunnen for dette er at fylkeskommunene har ansvaret for opplæringen og dimensjoneringen på videregående nivå.

Til forsiden