Verdivurdering av SDØE 2022

Offentlig tekstrapport

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet eier andeler direkte i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Dette kalles statens direkte økonomiske engasjement, forkortet SDØE. Rystad Energy har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet verdsatt SDØE-porteføljen per 1.1.2022.

Siden forrige verdivurdering i 2020 har olje- og gassprisene svingt mellom historisk lave nivåer til historiske topper. Dette har blant annet vært drevet av pandemien samt krigen i Ukraina i 2022. Samtidig har den norske kronen svekket seg betydelig for så å stabilisere seg noe gjennom 2021, men viser ny svekkelse i 2022. Netto kontantstrømmer fra SDØE har vært henholdsvis 59 og 186 milliarder kroner for 2020 og 2021.