Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 47401-47410 av 49581 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Luftfartstilsynet

  Ekstern virksomhet Samferdselsdepartementet

  Et forvaltningsorgan som skal være en pådriver for at luftfartsvirksomheten i Norge utøves på en sikker og effektiv måte. Gir forskrifter og setter standarder for luftfartsvirksomheten i Norge, og gir tillatelser og godkjenner de som vil drive

  Nettside: http://www.luftfartstilsynet.no/

 • Budsjettbalanse

  Ordboksord Finansdepartementet

  I utformingen av budsjettpolitikken skiller vi mellom forbigående og mer varige endringer i budsjettbalansen. Den faktiske budsjettbalansen er differansen mellom inntektene og utgiftene i statsbudsjettet. I Norge måles denne ved det oljekorrigerte underskuddet, som er budsjettbalansen utenom netto inntekter fra petroleumsvirksomheten. Ifølge rammeverket for budsjettpolitikken skal det oljekorrigerte underskuddet, slik det blir anslått i nysaldert budsjett, dekkes inn gjennom en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Medregnet denne overføringen går statsbudsjettet i balanse. Den strukturelle (aktivitetskorrigerte) budsjettbalansen korrigerer for konjunkturmessige utslag i budsjettbalansen.

  Ved å knytte budsjettpolitikken til utviklingen i den strukturelle budsjettbalansen, får de automatiske stabilisatorene virke. I Norge måler vi den strukturelle budsjettbalansen med det strukturelle oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Ved beregning av det strukturelle underskuddet korrigerer vi for virkningen av konjunkturer på inntektene og utgiftene i budsjettet. I tillegg korrigerer vi også for enkelte andre forhold, som for eksempel regnskapsomlegginger. Det samlede overskuddet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond viser budsjettbalansen medregnet nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten og inntekter fra finansformuen i pensjonsfondet.

 • AKU-ledighet

  Ordboksord Finansdepartementet

  Tallene blir beregnet ut fra intervjuer som SSB gjør av et representativt utvalg av befolkningen (AKU = Arbeidskraftundersøkelsen). Tall fra AKU er internasjonalt sammenlignbare. AKU fanger opp arbeidsledige som søker arbeid uten nødvendigvis å være registrert ved NAV-kontorene, som for eksempel ungdom som ikke har dagpengerettigheter.

 • Energiutvalget

  Styre/råd/utvalg Olje- og energidepartementet

  Energiutvalget ble oppnevnt 4. mars 2011. Utvalget skulle utrede energi- og kraftbalansen mot 2030 og 2050. Formålet med arbeidet var å skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken. Utredningen ble overlevert Olje-

 • Seniorrådgiver Rune Martin Akselsen

  Personer i administrasjon Barne- og familiedepartementet
  Rune M. Akselsen


  E-post: rak@bfd.dep.no

  Mobil: 934 19 667

 • Sivilforsvaret

  Ekstern virksomhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og redningsetatene ved større ulykker og hendelser. Etaten er også tillagt viktige oppgaver med å ivareta befolkningens behov i tilfelle krig.

  Nettside: http://www.sivilforsvaret.no/presentation/index.asp

 • Kunnskaps- og globalenheten

  Avdeling Klima- og miljødepartementet

  Enheten koordinerer og leder arbeidet med kunnskap, forskning og høyere utdanning for hele departementet. I tillegg arbeider enheten med tverrgående, internasjonalt miljøsamarbeid og koordinerer flere deler av departementets internasjonale arbeid.

  Avdelingsleder: Avdelingsdirektør Torstein Lindstad

 • Tolkningsuttalelser om oreigningsloven

  Listeside regjeringen.no

 • Tolkningsuttalelser om folkerett generelt

  Listeside regjeringen.no

 • Arianson-utvalget om oppfølging av alvorlige hendelser

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet. Utvalget ledes av fylkeslege Helga Arianson.