Kontraktsregler for salg av varer

Direktiv om visse aspekter av avtaler om salg av varer

Directive on certain aspects concering contracts for the sales of goods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2017

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og likestillingsdepartementet / Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er nå til behandling i Rådet og Europaparlamentet.

Dersom forslaget blir vedtatt i EU, vil et forslag til gjennomføring og behovet for endringer i andre regler i norsk bli utarbeidet og vurdert nærmere. Et foreløpig forslag vil normalt bli sendt på høring før regjeringen eventuelt beslutter å fremme et forslag til nye lovregler for Stortinget.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen la 31. oktober 2017 frem et revidert forslag til direktiv om kontraktsregler for salg av varer til forbruker KOM(2017) 637. Forslaget skal regulere blant annet hvilke krav forbrukeren kan stille til varen for at varen skal være i kontraktmessig stand, og hva forbrukeren kan kreve av selgeren dersom varen ikke oppfyller disse kravene.

Tidligere har EU-kommisjonen fremmet forslag til direktiv om kontraktsregler for fjernsalg (herunder internettsalg) av varer – KOM(2015) 635 (se eget EØS-foreløpig posisjonsnotat om dette). Forslaget var ett av flere tiltak for et digitalt indre marked (Digital Single Market), og ble fremlagt samtidig med et direktivforslag om kontraktsregler for digitale ytelser (se eget EØS-foreløpig posisjonsnotat om dette).

Det tidligere forslaget om fjernsalg og netthandel er nå trukket tilbake av EU-Kommisjonen. Det reviderte direktivforslaget om salg av varer til forbrukere er ikke begrenset til bestemte salgskanaler, slik at forslaget både dekker netthandel, fjernsalg og salg i butikk mv. Det reviderte direktivforslaget innebærer dermed en utvidelse av virkeområdet sammenlignet med EU-Kommisjonens tidligere forslag.

Direktivforslaget skal erstatte gjeldende Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF av 25. mai 1999 om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier (forbrukerkjøpsdirektivet) , som er gjennomført i lov 17. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). EU-kommisjonen foreslår fullharmoniserte regler slik at medlemslandene ikke kan ha regler som ikke avviker fra direktivforslagets regler. Direktivforslaget omfatter imidlertid kun visse aspekter ved forbrukerkjøp og overlater for øvrig til til nasjonal rett å utfylle regelverket.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget er på flere punkter sammenfallende med gjeldende norske regler etter forbrukerkjøpsloven, men med noen viktige unntak:

 - Etter direktivforslaget har selgeren bevisbyrden for at varen er i overensstemmelse med avtalen i to år etter kjøpet, jf. art. 8 nr. 3. Den tilsvarende regelen i forbrukerkjøpsloven § 18 annet ledd pålegger selgeren bevisbyrden i kun seks måneder etter kjøpet.

 - Etter direktivforslaget er det ikke et vilkår for heving at mangelen har et visst omfang for at kjøpet kan heves. Kjøper kan etter forslaget heve avtalen selv om en mangel er «uvesentlig»,jf. art. 9 og 13. Etter forbrukerkjøpsloven § 32 kan ikke kjøper heve avtalen når mangelen er uvesentlig.

 - Etter direktivforslaget er selger ansvarlig for feil som viser seg innenfor to år fra fristens utgangspunkt, som er risikoens overgang, jf. art. 14. I norsk rett er det ingen uttrykkelig regulering av hvor  lenge en selger skal være ansvarlig for en feil som forelå på avtaletidspunktet, men som først viser seg senere. Krav mot selger avskjæres likevel etter reklamasjonsreglene og foreldelsesfrister.

Forslaget vil derfor trolig kreve at regler i forbrukerkjøpsloven må endres dersom kommisjonens forlag vedtas og innlemmes i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget vil kunne gjøre det enklere for næringsdrivende å selge varer over landegrensene ved at reglene harmoniseres. Det er imidlertid uklart hvor stor betydning dette egentlig har for næringsdrivendes grensekryssende virksomhet, da det er mange andre forhold som også har betydning (særlig skatt, leveringstid og leveringskostnader samt språk og kulturelle forskjeller).

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Direktivforslaget anses foreløpig som EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2017)637
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker