Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 8821-8840 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Marco Polo II

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 20.04.2007
  Celexnr.: 32006L0328 KOM-nr.: KOM(2004)478 Basis rettsaktnr.: 1382/2003

  Forslag til forordning om etablering av et nytt "Marco Polo"-program om finansiell støtte fra Fellesskapet for å fremme et mer miljøvennlig godstransportsystem (Marco Polo II)...

 • 2010-plan for biomangfold

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 19.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2006)216final

  Stans i tapet av biologisk mangfold i 2010 - og framover. Opprettholde økosystemtjenester for menneskers velvære ...

 • Sikring av forsyningskjeden

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 19.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2006)79

  Forslag om europaparlaments- og rådsforordning om bedre sikring av forsyningskjeden...

 • Fornybardirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 19.04.2007
  Celexnr.: 32001L0077 KOM-nr.: KOM(2000)279

  Direktiv 2001/77/EC av 27.9.2001 om fremme av elektrisitet produsert fra fornybar energi i det indre elektrisitetsmarkedet...

 • CHP-direktivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 18.04.2007
  Celexnr.: 32004L0008 KOM-nr.: KOM(2002)415

  Direktiv 2004/8/EF av 11.2.2004 om fremme av kogenenering av kraft og varme basert på nyttig varmeetterspørsel i det indre energimarked og om endring av direktiv 92/42/EEC...

 • Bygningsdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat 18.04.2007
  Celexnr.: 32002L0091 KOM-nr.: KOM(2002)226

  Direktiv om bygningers energibruk 2002/91/EC, av 16.12.2002, ...

 • Revisjon av TV-direktivet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 18.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2005)646 Basis rettsaktnr.: 1989/552/EØF

  Kommisjonens forslag om et europaparlaments- og rådsdirektiv som endrer rådsdirektiv 89/552/EØF om samordning av visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene....

 • Spam og skadelig kode

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 18.04.2007

  Spam og skadelig kode...

 • Gruppeunntak for regionalstøtte

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 17.04.2007
  Celexnr.: 32006R1628

  Kommisjonsforordning 1628/2006 om unntak fra meldeplikten for regional investeringsstøtte...

 • ESAs Regionalstøtteretningslinjer

  EØS-faktanotat 17.04.2007

  ESAs utkast til regionalstøtteretningslinjer...

 • ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 16.04.2007

  ESAs retningslinjer for offentlig støtte til forskning og utvikling og innovasjon (FoUoI)...

 • Handlingsplan trafikksikkerhet, midtveisstatus

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 12.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2006)74

  Europeisk Handlingsprogram for trafikksikkerhet - Midtveisstatus. Meddelelse fra Kommisjonen, COM (2006)74...

 • Veikart for fornybar energi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 12.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2006)848

  Europakommisjonens meddelelse "Renewable Energy Road Map"...

 • ESAs retningslinjer - PSO (SGEI)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 11.04.2007

  Tjenester av allmenn økonomisk interesse og forholdet til statsstøttereglene: Vilkår for når Kommisjonen (ESA) vil godkjenne støtte...

 • Kodifikasjon av innsynsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 10.04.2007
  Celexnr.: 32006L0111 Basis rettsaktnr.: 1980/0723/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/111/EF av 16. November 2006 om innsyn i de økonomiske forbindelsene mellom EFTA-statene og offentlige foretak, samt overfor visse foretak (kodifisert utgave)...

 • Meddelelse om forlengelse av TEN-korridorer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 10.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2007)32

  Meddelse om forlengelse av TEN-korridorer til EUs naboland, COM (2007) 32 ...

 • Grenseoverskridende håndheving på ts-området

  EØS-faktanotat 30.03.2007

  Bedre grenseoverskridende håndheving av lovverk på trafikksikkerhetsområdet ...

 • Parlaments og Rådsdirektiv 2006/137/EF om endring

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 29.03.2007
  Celexnr.: 32006L0137

  Europa-Parlaments og Rådsdirektiv 2006/137/EF av 18.desember 2006 om endring av direktiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på innlands vannveier ...

 • Parlaments og Rådsdirektiv 2006/87/EC om fastsette

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 29.03.2007
  Celexnr.: 32006L0087

  Europa-Parlaments og Rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på indre vannveier og om opphevelse av Rådsdirektiv 82/714/EØF...

 • Byrået for Intelligent Energy Europe-programmet.

  EØS-posisjonsnotat 26.03.2007
  Celexnr.: 32004D0020 Basis rettsaktnr.: 2003/58/EF

  Kommisjonsvedtak om etablering av byrå for Intelligent Energy Europeprogrammet...