IA – Nyhetsbrev 1/2020

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om Arbeids- og velferdsetatens oppfølging av IA-avtalen. Du får informasjon fra partene i avtalen om hva som forventes av innsats fra virksomhetene. Nyhetsbrevet informerer også om status for utviklingen av virkemidler under arbeidsmiljøsatsingen og treparts bransjeprogrammene.

Uskarpt, nesten abstrakt bilde av mennesker i bevegelse i et kontorbygg. IA-logoen og teksten "nyhetsbrev" ligger oppå bildet.
Foto: ©Photographee.eu - stock.adobe.com

Arbeids- og velferdsetatens oppfølging av IA-avtalen

IA-samarbeidets overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall. IA-avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet, og arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Innretningen av IA-avtalen har også konsekvenser for organiseringen i NAV.

IA-arbeidet er et oppdrag for hele NAV. NAV skal sikre helhetlige tjenester til arbeidsgivere, hvor IA-tjenester skal inngå som en integrert, naturlig del. Samtidig har andre fagmyndigheter fått økt ansvar sammenliknet med tidligere avtaler, og NAVs innsats mot arbeidsgiverne vil derfor koordineres opp mot innsatsen fra STAMI, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og de ulike bransjeprogrammene.

Ett viktig virkemiddel i IA-arbeidet er NAV Arbeidslivssenter. For i størst mulig grad å bidra til å nå målene i IA-avtalen, er innsatsen fra NAV Arbeidslivssenter rettet mot prioriterte virksomheter med høyt sykefravær/frafall og stort potensiale for reduksjon. Alle virksomheter tilbys digitale tjenester, nettbaserte kurs, webinarer og tiltak gjennom nav.no, Idèbanken og Arbeidsmiljøportalen. For virksomheter med behov for økt kompetanse, tilbys målrettet informasjon og tjenester, og for virksomheter med behov utover dette kan det tilbys prosessuell og tidsavgrenset støtte. Prosessuell og tidsavgrenset støtte forutsetter forpliktende innsats fra partene på den enkelte arbeidsplass. Virksomheter som allerede har en fast kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter kan beholde dette frem til virksomhetskontakten kan ivaretas på en annen og bedre måte. Virksomhetene forventes å forsøke å finne svar på spørsmål om NAVs IA-tjenester på Navs hjemmeside og andre aktuelle nettsider, men kan rådføre seg med sin kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter ved behov.

Det jobbes med å etablere samarbeid med lokal helsetjeneste for å kunne tilby virkemiddelet HelseIArbeid i større deler av landet. For å møte en stadig mer digital hverdag utvikles det løsninger som gjør at virksomheter, etter avtale med NAV Arbeidslivssenter, vil kunne motta bedriftsmodulen digitalt.

Rammebetingelsene for IA-arbeidet har blitt påvirket av koronapandemien, og arbeidshverdagen for IA-rådgivere på arbeidslivssentrene har blitt midlertidig endret. Mange av ressursene har blitt omdisponert, og det har vært regionale forskjeller i tjenestetilbud og omfang. Fra oktober er de fleste nå tilbake på ordinær arbeidsplass, og aktiviteten trappes opp i virksomheter som har kapasitet til egeninnsats. Les mer på Navs hjemmesider.

Informasjonsplakat

Avtalepartene er i gang med å ferdigstille en informasjonsplakat om inkluderende arbeidsliv. Plakaten skal inneholde informasjon om IA-avtalen 2019-2022. Den skal legge vekt på at IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet med to nasjonale målsettinger: å redusere sykefraværet med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018 og å redusere frafallet fra arbeidslivet.

Avtalens innsatsområder og påfølgende virkemidler og tiltak skal beskrives. Hvilket ansvar som ligger på arbeidsgivere og arbeidstakere på den enkelte arbeidsplass skal tydeliggjøres.

Bransjeprogrammene

Bransjeprogrammene i de syv bransjene sykehus, sykehjem, barnehager, leverandørindustrien olje og gass, næringsmiddelindustrien, rutebuss og persontrafikk, samt bygg og anlegg fortsetter arbeidet sitt med målrettede tiltak for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Koronapandemien har forsinket framdriften i bransjeprogrammene så langt i 2020. Den har også gitt behov for tilpasninger av bransjeprogrammenes programplaner, blant annet økt bruk av digitale plattformer. I tillegg er det utfordrende å få gjennomført enkelte tiltak ute i virksomhetene, hovedsakelig relatert til smittevern og permitteringer. Bransjeprogrammene legger opp til høyere aktivitet og forsterket innsats i 2021 og 2022.

Arbeidsmiljøsatsingen

De fire etatene Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet (Ptil) samarbeider om Arbeidsmiljøsatsingen. Formålet er å utvikle målrettet kunnskap og verktøy til bruk i virksomhetene og for de lokale partene i deres forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Etatene skal også på forskjellig vis bidra til formidling og praktisk veivisning av virksomhetene, bransjene mv. Det er lagt stor vekt på å bransjerette kunnskap og verktøy for å gjøre det mest mulig gjenkjennbart og praktisk anvendelig.

Arbeidsmiljøsatsingen er i stor grad et langsiktig arbeid, og ny kunnskap og nye verktøy må bygges opp skritt for skritt. I denne første fasen har de syv IA-bransjene vært prioritert i utviklingsarbeidet.

Noen sentrale elementer under utvikling er:

  1. En bra dag på jobb – Et bransjenært prosessverktøy fra STAMI
  2. Systematiske kunnskapsoppsummeringer
  3. NOA+ og styrket overvåking og målrettet dokumentasjon
  4. Arbeidstilsynet har etablert en seksjon med 17 medarbeidere (seksjon for kunnskapsformidling inkluderende arbeidsliv) fordelt på Trondheim, Oslo, Tromsø og Bergen. Seksjonen skal bidra til ny giv for forebyggende arbeidsmiljøarbeid
  5. Samarbeidsavtale mellom Arbeidstilsynet og NAV for bedre samkjøring av formidlings-, veivisnings- og støttearbeidet mot virksomheter, bransjer mv.
  6. Arbeidsmiljøhjelpen – nytt prosessverktøy utviklet av Arbeidstilsynet som hjelp i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet
  7. Petroleumstilsynet har tilrettelagt bransjespesifikke nøkkeldata om arbeidsmiljø og sykefravær for bruk i selskapenes forebyggende arbeid
  8. STAMI har sammen med Arbeidstilsynet utviklet kunnskapsmoduler til bruk i opplæring. Disse vil være viktig bl.a. i opplæringen av veiviserne i Arbeidstilsynet, NAV Arbeidslivssenter og hos partene. Modulene vil være tilgjengelige fra Arbeidsmiljøportalen
  9. Det nye nettstedet Arbeidsmiljøportalen.no skal være en sentral felles plattform og formidlingskanal for kunnskap og verktøy knyttet til målrettet forebyggende arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene, med spesielt fokus på sykefravær og frafall

Arbeidsmiljøportalen er nå lansert, og resultatene fra den første fasen i utviklingen av Arbeidsmiljøsatsingen er offentliggjort og tilgjengelige her: Arbeidsmiljøportalen. 

Brukerne av portalen oppfordres til aktive tilbakemeldinger med hensyn til relevans og kvalitet av informasjon, tiltakene og portalens oppbygging og funksjon. Responsen vil være viktig i det videre utviklingsarbeidet.

Faggruppens rapport for 2020

Faggruppens rapport for 2020 rapporterer på målene i IA-avtalen om at sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018 og at frafallet i arbeidslivet skal reduseres. Rapporten beskriver måloppnåelse med utgangspunkt i statistikk for 2019 og kan lastes ned her: Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2020