IA - Nyhetsbrev 1/2022

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om arbeidet med bransjeprogrammene, arbeidsmiljøsatsingen og FoU-programmet.

Uskarpt, nesten abstrakt bilde av mennesker i bevegelse i et kontorbygg. IA-logoen og teksten "nyhetsbrev" ligger oppå bildet.
Foto: ©Photographee.eu - stock.adobe.com

Bransjeprogrammene

Bransjeprogrammene i de syv bransjene sykehus, sykehjem, barnehager, leverandørindustrien olje og gass, næringsmiddelindustrien, rutebuss og persontrafikk, samt bygg og anlegg fortsetter arbeidet sitt med målrettede tiltak for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Et mye etterlengtet seminar for bransjeprogrammene ble avholdt 30. november 2021, ledet av statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Truls Wickholm. Bransjeprogrammene viste til at det pågår mye aktivitet i bransjeprogrammene, selv om gjennomføring av flere tiltak og planlagt arbeidsplassrettet arbeid ute i virksomhetene er blitt forsinket grunnet koronapandemien.

Det er besluttet at bransjeprogrammene blir forlenget med et halvt år, det vil si til 30. juni 2023.

Arbeidsmiljøsatsingen

De fire etatene Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet (Ptil) samarbeider om Arbeidsmiljøsatsingen. Formålet er å utvikle målrettet kunnskap om viktige arbeidsmiljøutfordringer, og verktøy til bruk i virksomhetene og for de lokale partene i deres forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Det legges stor vekt på bransjeretting og verktøy som virksomhetene selv kan ta i bruk, for å gjøre det mest mulig gjenkjennbart og praktisk anvendelig. Arbeidsmiljøportalen samler denne kunnskapen og verktøyene, og det oppfordres til at virksomhetene og de lokale partene tar portalen i bruk for å jobbe målrettet med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i virksomhetene.

I 2021 er frisør, varehandel og bilbransjen lansert som nye bransjer i Arbeidsmiljøportalen, og i verktøyene En bra dag på jobb og Arbeidsmiljøhjelpen. Det planlegges for at undervisning grunnskole, undervisning VGS og kontorarbeidsplasser skal lanseres før årsskiftet. NOA+ er blitt lansert for disse bransjene, der arbeidsmiljøfakta knyttet til bransjene blir oppsummert og presentert på en enklere måte. Øvrige NOA+-bransjer vil også være presentert på Arbeidsmiljøportalen hvor de fungerer som et ekstra verktøy for de bransjene som ikke har fått Arbeidsmiljøhjelpen eller En bra dag på jobb enda.

Det er utviklet kunnskapsmoduler for partene i arbeidslivet til bruk i opplæring. Modulene er lansert som både film og presentasjoner, og er tilgjengelige på Arbeidsmiljøportalen. Etatene har også tilpasset kunnskapsmodulene for bruk i dialog med BHT for å også dyktiggjøre denne aktøren i kunnskapsbasert arbeidsmiljøarbeid.

Det arbeides med systematiske kartleggings- og evalueringsverktøy som NAV sine arbeidslivssentre skal bruke i arbeidet med prioriterte virksomheter, herunder om forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Et utvalg av sentrale elementer under utvikling og videreføring i 2022 er:

 • Lansering av nye bransjer i Arbeidsmiljøportalen: leverandørindustrien til petroleum, industri, landbruk (inkludert jordbruk og skogbruk), overnatting og servering, rengjøringsvirksomhet og hjemmehjelp/hjemmesykepleie/hjemmetjeneste
 • Utvikling av nye bransjer i En bra dag på jobb og Arbeidsmiljøhjelpen - bransjene er sammenfallende med de som lanseres i portalen
 • Bransjer i NOA+ som ikke ble rullet ut i 2021 vil løpende rulles ut i 2022
 • Aktiviteter i samarbeid med bransjeprogrammene
 • Videreutvikling av e-læring i samarbeid med partene
 • Videreføring av Arbeidsmiljørådet – En podkast for kunnskapsbaserte diskusjoner om arbeidsmiljø
 • Arbeidsmiljøkonferanse 2022; et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, STAMI, NAV og partene

FoU-Programmet

FoU-programmet under IA-avtalen ble opprettet med formål om å knytte kunnskapsutviklingen på IA-området tettere til målene i IA-avtalen. Programmet skaffer til veie kunnskap innenfor temaområdene (pdf) A) Forebyggende arbeidsmiljø, B) Innsats mot lange og/eller hyppige gjentakende sykefravær, og C) Aktuelle tverrgående områder mellom områdene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvar for strategiske føringer og overordnede rammer for programmet. Arbeids- og velferdsdirektoratet er programeier, og administrerer FoU-aktivitetene i programmet. Programmet har en referansegruppe hvor partene i avtalen deltar.

Følgende prosjekter er besluttet iverksatt:

 • Frischsenteret - Effekt av turnusordninger på sykefravær
 • SINTEF - Risikostratifiserte forebyggende arbeidsmiljøintervensjoner på kvinnedominerte arbeidsplasser i offentlig sektor (RISKOFF)
 • Olavs hospital - Expert@work-– Effekt av digitalt ekspertteam på retur til arbeid
 • NTNU - Kan arbeidsdagen i hjemmetjenesten organiseres slik at den blir helsefremmende for ansatte (GoldiCare)
 • Nordlandssykehuset - Helse i Arbeid: Effektforskning, profilering, digitalisering og samhandling mellom arbeid og helse
 • Digitalt forskningskart
 • NAVs sykefraværsoppfølging
 • Betydningen av arbeidslivssentrenes prosessbistand for det lokale partssamarbeidet
 • Hvordan påvirker nye digitale tjenester fra NAV sykefravær og arbeidsmiljøarbeid?
 • Analyse av sykefravær og frafall fra arbeidslivet (SSB)
 • HelseIArbeid – hvordan lykkes med tjenestesamhandling
 • Arbeidsfokus på fastlegekontorene
 • Kvantitativ registerstudie – Sykefravær og frafall fra arbeidslivet
 • Psykososialt arbeidsmiljø – prioriteres det i det lokale, forebyggende partssamarbeidet?
 • Kartlegging av arbeidslivssentrenes arbeid
 • Følgeevaluering av modell for sykefraværsoppfølging og tettere samarbeid med arbeidsgivere i NAV Vestland region Sunnfjord
 • Sammenhenger mellom sykefravær og forebyggende arbeidsmiljøarbeid

Prosjektene er knyttet til kunnskapsbehov i NAV, STAMI eller hos partene i arbeidslivet, og programmet har hatt tett dialog med IA-faggruppen. For å sikre ønsket kvalitet i enkelte prosjekter vil Arbeids- og velferdsdirektoratet bli tildelt ytterligere 6 millioner kroner til forskningsprosjektene. Etter dette er det totalt satt av 56 millioner kroner til IA FoU-programmet i perioden 2020-2023.

Les mer om FoU-programmet under IA-avtalen her